2018 – പതിരുകൾ – സി. കെ. മൂസ്സത്

2018ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സി. കെ. മൂസ്സത് രചിച്ച പതിരുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ഇരുപത്തിനാലു കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.  രചയിതാവ് കോളേജ് പഠനകാലത്ത് എഴുതിയ കവിതകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ രചനകൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം മക്കളാണ് ഈ കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 2018 - പതിരുകൾ - സി. കെ. മൂസ്സത്
2018 – പതിരുകൾ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: പതിരുകൾ
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2018
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1955 – മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പതിനൊന്നു ലക്കങ്ങൾ

സി. ബലരാമൻ മൂസ്സതിൻ്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ 1955ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നു ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ജൂൺ ലക്കത്തോടെ മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം എന്ന പേര് മാറ്റുന്നതായി ജൂൺ ലക്കത്തിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഗസ്റ്റ് മുതൽ സമദർശി എന്ന പേരിൽ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ വാരികയായിട്ടായിരിക്കും ആനുകാലികം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ശ്രീ. കെ. കേളപ്പൻ, ഡോക്ടർ. കെ. ബി. മേനോൻ, എം. നാരായണകുറുപ്പ് തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ പൊതുപ്രവർത്തകർ രൂപീകരിച്ചതും, മലയാളി പ്രസാധകർ പങ്കുചേർന്നിട്ടുള്ളതുമായ സമദർശി പ്രിൻ്റിംഗ് ആൻ്റ് പബ്ലിഷിങ്ങ് കമ്പനിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരിക്കും സമദർശി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക എന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 

1955 – മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പതിനൊന്നു ലക്കങ്ങൾ
1955 – മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പതിനൊന്നു ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ 11 പുസ്തകത്തിൻ്റെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്: മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം – ജനുവരി – 01 – പുസ്തകം 02 ലക്കം 04
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്:  മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പുസ്തകം – ജനുവരി – 15 -02 ലക്കം 05
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്:  മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം -ഫെബ്രുവരി – 01 – പുസ്തകം 02 ലക്കം 06
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  34
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്:  മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം – ഫെബ്രുവരി – 15 – പുസ്തകം 02 ലക്കം 07
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 5

 • പേര്: മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം – മാർച്ച് – 01- പുസ്തകം 02 ലക്കം 08
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 6

 • പേര്: മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം  മാർച്ച് – 15 – പുസ്തകം 02 ലക്കം 09
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  32
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 7

 • പേര്:  മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം  – ഏപ്രിൽ – 15 – പുസ്തകം 02 ലക്കം 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 82
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 8

 • പേര്:  മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം – മേയ് – 01- പുസ്തകം 02 ലക്കം 11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  32
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 9

 • പേര്: മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം – മേയ് – 15- പുസ്തകം 02 ലക്കം 12
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  30
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 10

 • പേര്:  മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം – ജൂൺ- 01- പുസ്തകം 02 ലക്കം 13
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 11

 • പേര്: മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം – ജൂൺ – 15- പുസ്തകം 02 ലക്കം 14
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1954 – മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം രണ്ടു ലക്കങ്ങൾ

സി. ബലരാമൻ മൂസ്സതിൻ്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ 1954 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ രണ്ട് ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 1954 - മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം രണ്ടു ലക്കങ്ങൾ
1954 – മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം രണ്ടു ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ 2 പുസ്തകത്തിൻ്റെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്: മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം – നവംബർ – പുസ്തകം 02 ലക്കം 01
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1954
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  36
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: 1954 – മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം – ഡിസംബർ – പുസ്തകം 02 ലക്കം 03
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1954
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  32
 • അച്ചടി: Malayalee Press, Palghat
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1976 – ഈക്കോളജി പ്രശ്നങ്ങളും ഗാന്ധിയൻ വ്യവസ്ഥിതിയും – സി. കെ.മൂസ്സത്

1976 ൽ കേരള ഗാന്ധി സ്മാരകനിധിയുടെ രജതജൂബിലി സ്മരണികയിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ഈക്കോളജി പ്രശ്നങ്ങളും ഗാന്ധിയൻ വ്യവസ്ഥിതിയും എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ബുദ്ധിശൂന്യമായ നഗരവൽക്കരണത്തിനെതിരെ താക്കീതു നൽകി സംശുദ്ധവും, ചൂഷണമുക്തവും, സാധാരണക്കാരൻ്റെ വരുതിയിൽ വരുന്നതുമായ സംതൃപ്ത ലളിത ജീവിതം ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന ഗാന്ധിയൻ ചിന്താഗതിയാണ് ലേഖനത്തിൽ പരാമർശ വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1976 - ഈക്കോളജി പ്രശ്നങ്ങളും ഗാന്ധിയൻ വ്യവസ്ഥിതിയും - സി. കെ.മൂസ്സത്
1976 – ഈക്കോളജി പ്രശ്നങ്ങളും ഗാന്ധിയൻ വ്യവസ്ഥിതിയും – സി. കെ.മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഈക്കോളജി പ്രശ്നങ്ങളും ഗാന്ധിയൻ വ്യവസ്ഥിതിയും
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:7
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

ജാതി സംവരണം സാഹിത്യത്തിലുമോ – സി. കെ. മൂസ്സത്

ജനയുഗം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ
ജാതി സംവരണം സാഹിത്യത്തിലുമോ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്

ജനയുഗം വാരികയിൽ സി. അച്ചുതമേനോൻ എഴുതിയ ജാതിക്കെതിരായ സമരം സാഹിത്യത്തിലും എന്ന സുദീർഘമായ ലേഖനത്തിനുള്ള പ്രതികരണമായി സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ പ്രതികരണമാണിത്. പുരോഗമനത്തിനു തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് നമ്പൂതിരിയും തമ്പുരാനുമാണെന്ന് ജാതി ചൂണ്ടി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ലേഖകൻ അപലപിക്കുന്നു. ഭാഷക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുണ്ടാക്കിയ പുണ്യശ്ലോകന്മാരെ പഴിക്കരുതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ജാതി സംവരണം സാഹിത്യത്തിലുമോ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ജാതി സംവരണം സാഹിത്യത്തിലുമോ
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 3
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

ഭൃംഗസന്ദേശത്തെ പറ്റി വീണ്ടും – സി. കെ. മൂസ്സത്

വിശാലകേരളം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ഭൃംഗസന്ദേശത്തെ പറ്റി വീണ്ടും എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഗോകർണ്ണം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് രാമനെഴുത്തച്ഛൻ രചിച്ച ഭൃംഗസന്ദേശം 1894ൽ കവനകൗമുദിയിൽ ആണ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഭാഷാപോഷിണിയിലാണ് മയൂരസന്ദേശത്തിലെ ആദ്യ ശ്ലോകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു വന്നത്. ആധുനിക മലയാള സന്ദേശ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രഥമ ഗണനീയമെന്നു കരുതുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ്റെ മയൂര സന്ദേശത്തിനു മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായ സന്ദേശകാവ്യം എന്ന നിലയിൽ വിവാദ കൃതിയായ ഭൃംഗസന്ദേശം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. കൃതിയിലെ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദേശങ്ങളുടെ ദൃശ്യദർശന രംഗങ്ങളെ എങ്ങിനെയാണ് കാവ്യാത്മകമായി കവിതയിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ലേഖനം വിശദമാക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഭൃംഗസന്ദേശത്തെ പറ്റി വീണ്ടും - സി. കെ. മൂസ്സത്
ഭൃംഗസന്ദേശത്തെ പറ്റി വീണ്ടും – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഭൃംഗസന്ദേശത്തെ പറ്റി വീണ്ടും
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 7
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1977 – ആര്യഭട്ടൻ്റെ സന്ദേശം – സി. കെ. മൂസ്സത്

1975 ഏപ്രിൽ 19 ന് വിജയപ്രദമായി വിക്ഷേപിച്ച ആര്യഭട്ട സ്പേസ് സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് സി. കെ. മൂസ്സത് കുങ്കുമം ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ജൂൺ ലക്കത്തിൽ എഴുതിയ ആര്യഭട്ടൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ, ഭൂഗർഭ വിഭവ പര്യവേഷണം, സമുദ്രോല്പന്ന നിരീക്ഷണം, വാർത്താവിതരണ സൗകര്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ സാധ്യതകൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്ന ലേഖനം.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1977 - ആര്യഭട്ടൻ്റെ സന്ദേശം - സി. കെ. മൂസ്സത്
1977 – ആര്യഭട്ടൻ്റെ സന്ദേശം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ആര്യഭട്ടൻ്റെ സന്ദേശം 
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1977
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 6
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1978 – ജി യുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം – സി. കെ. മൂസ്സത്

1978 സെപ്തംബർ ഒക്ടോബർ ലക്കത്തിലെ വിശാലകേരളം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ജി യുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ജ്ഞാനപീഠജേതാവായ കവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെ കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള എത്തിനോട്ടമാണ് ലേഖനവിഷയം. കവിയുടെ ബാല്യകാലജീവിതം, കാവ്യരചനയിൽ മറ്റുകവികൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം, കവിതകളുടെ ഹ്രസ്വനിരൂപണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനപീഠവും, പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതിയും, പാർലമെൻ്റ് അംഗത്വവും കാരണം അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1978 - ജി യുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം - സി. കെ. മൂസ്സത്

1978 – ജി യുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ജി യുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 7
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1976 – ആചാര്യ വിനോബഭാവെ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1976 സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ കേരള കൗമുദി ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ആചാര്യ വിനോബഭാവെ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി നാമനിർദ്ദേശം നൽകിയത് വിനോബ ഭാവെയുടെ പേരും അതിനു ശേഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിൻ്റെയും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെയും ആയിരുന്നു. ആചാര്യ വിനോബഭാവെ ജയന്തി ആചരിച്ച വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ലേഖകൻ.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1976 – ആചാര്യ വിനോബഭാവെ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ആചാര്യ വിനോബഭാവെ
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 1
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

കേരളവർമ്മയുടെ “മൂന്നാം പാഠം” – സി. കെ. മൂസ്സത്

ആധുനിക മലയാളഗദ്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ച മൂന്നാം പാഠം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന് സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥ നിരൂപണമായ കേരളവർമ്മയുടെ “മൂന്നാം പാഠം” എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കൊച്ചിയിലെ മോഡേൺ പ്രസ്സിൽ മുദ്രണം ചെയ്ത ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പുസ്തക സംവിധാനം, വിഷയവൈവിധ്യം, ശൈലീഭേദങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഗദ്യസാഹിത്യത്തിനുണ്ടായ വളർച്ച കാണാനാവുമെന്ന് ലേഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 212 പേജുകളിൽ 103 ഗദ്യപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലെ ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളിലുണ്ടായ പുരോഗതിയെ ഉദാഹരണസഹിതം വിശദമാക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 കേരളവർമ്മയുടെ മൂന്നാം പാഠം - സി. കെ. മൂസ്സത്
കേരളവർമ്മയുടെ മൂന്നാം പാഠം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കേരളവർമ്മയുടെ മൂന്നാം പാഠം
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 2
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി