1953 – പുടയൂർ ഭാഷ – ഉളിയത്തില്ലത്ത് രാമൻ വാഴുന്നവർ അവർകൾ

1953ൽ ഉളിയിത്തില്ലത്ത് രാമൻ വാഴുന്നവർ അവർകൾ സമ്പാദനം ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുടയൂർ ഭാഷ എന്ന താന്ത്രിക കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

തന്ത്രികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധിയും പ്രചാരവും ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. വടക്കേ മലബാറിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് തന്ത്രത്തിലും മന്ത്രത്തിലും പാരമ്പര്യമായി പ്രസിദ്ധി നേടിയ ഒരു തറവാടാണ് ഉളിയത്തില്ലം. ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നമ്പി എന്ന സ്ഥാനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മേൽശാന്തി സ്ഥാനം ഇവർക്കുള്ളതാണ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1953 - പുടയൂർ ഭാഷ - ഉളിയത്തില്ലത്ത് രാമൻ വാഴുന്നവർ അവർകൾ
1953 – പുടയൂർ ഭാഷ – ഉളിയത്തില്ലത്ത് രാമൻ വാഴുന്നവർ അവർകൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: പുടയൂർ ഭാഷ
 • പ്രസാധകൻ: Uliyathillath Raman Vazhunnavar Avarkal
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1953
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 422
 • അച്ചടി: Panchangam Press, Kunnamkulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

The Nature of Mathematics – Philip . E. B, Jourdian

Philip . E. B, Jourdian രചിച്ച The Nature of Mathematics എന്ന പാഠ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

Mount Carmel college Digitization Project. ൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

The Nature of Mathematics - Philip . E. B, Jourdian
The Nature of Mathematics – Philip . E. B, Jourdian

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: The Nature of Mathematics
 • രചന: Philip . E. B, Jourdian
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 102
 • അച്ചടി: Hanson and Company, Edinburgh
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1957 – Julius Caesar

1957 ൽ A. Sankara Pillai  എഡിറ്റ് ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച,  Julius Caesar   എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1957 - Julius Caesar
1957 – Julius Caesar

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: Julius Caesar 
 • രചന: A. Sankara Pillai
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
 • അച്ചടി: Chandramohan Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1938 – The New Era English Readers – Book 3

1938 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, M. S. Sundareswaran, A. S. Venkataraman എന്നിവർ രചിച്ച The New Era English Readers – Book 3 എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1938 - The New Era English Readers - Book 3
1938 – The New Era English Readers – Book 3

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: The New Era English Readers – Book 3
 • രചന:M. S. Sundareswaran, A. S. Venkataraman
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 212
 • അച്ചടി: The Diocesan Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1947 – മോളി – ജി. സി. ടീലാർ

1947 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജി. സി. ടീലാർ രചിച്ച മോളി എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1947 - മോളി - ജി. സി. ടീലാർ
1947 – മോളി – ജി. സി. ടീലാർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: മോളി
 • രചന: G. C. Teelar
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1947
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 166
 • അച്ചടി: Viswabharathi Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1985 – Mount Carmel College Bangalore Annual

Through this post we are releasing the scan of 1985 edition of Mount Carmel College Bangalore Annual.  The annual provides the details of the activities of the college happened during the academic year 1984– 85.

The annual contains Annual Report of the College for the year 1984 – 85 and various articles written by the students in English, Hindi, Kannada and French.  Lot of photos from the Arts and Sports events, Achievers in academic and extracurricular activities during the academic year are also part of this annual.

This document is digitized as part of Mount Carmel college Digitization Project. This is the first document from this project.

1985 - Mount Carmel College Bangalore Annual

1985 – Mount Carmel College Bangalore Annual

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name:  Mount Carmel College Bangalore Annual
 • Published Year: 1985
 • Number of pages: 212
 • Scan link: Link

The Wonderful White Boy – A. Woodward

A. Woodward രചിച്ച The Wonderful White Boy  എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

The Wonderful White Boy - A. Woodward
The Wonderful White Boy – A. Woodward

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: The Wonderful White Boy
 • രചന: A. Woodward
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: E. J. Arnold & Son Ltd.
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1938 – കൃഷ്ണഗാഥ

1938 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃഷ്ണഗാഥ എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കോലത്തിരിയുടെ സദസ്യനായിരുന്ന ചെറുശ്ശേരി ഇല്ലത്തെ പണ്ഡിതനാണെന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, സാമൂതിരി സദസ്സിലെ പതിനെട്ടരക്കവികളിൽ അരക്കവിയായിരുന്ന പുനം നമ്പൂതിരിയാണെന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്. 1938-39 ലെ ബി. എ. പരീക്ഷക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകമാണിത്. പൂതനാ മോക്ഷം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1938 - കൃഷ്ണഗാഥ
1938 – കൃഷ്ണഗാഥ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: കൃഷ്ണഗാഥ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1938
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 72
 • അച്ചടി: B. V. Book Depot and Printing Works, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1965 – കാളിദാസൻ – കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്

1965 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത് രചിച്ച കാളിദാസൻ അഥവാ ഭാരത സാഹിത്യത്തിലെ കെടാവിളക്ക്  എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഉത്തരഭാരതത്തിലെ ഉജ്ജയിനി ഭരിച്ചിരുന്ന വിക്രമാർക്ക മഹാരാജാവിൻ്റെ ആസ്ഥാനകവികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന കാളിദാസൻ്റെ ജീവിതകഥ, കാളിദാസൻ്റെ പ്രധാനകൃതികളുടെ പശ്ചാത്തലം, രഘുവംശ കഥകൾ, കുമാരസംഭവ കഥ തുടങ്ങിയവയാണ് ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1965 - കാളിദാസൻ - കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്
1965 – കാളിദാസൻ – കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: കാളിദാസൻ
 • രചന: K. Vasudevan Moosad
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1965
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 290
 • അച്ചടി: Arunodyama Press, Wadakkanchery.
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1935 – Caesars Invasions of Britain – S. E. Winbolt

1935 ൽ S. E. Winbolt എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  Caesars Invasions of Britain എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വിവരണങ്ങളും, വൊക്കാബുലറിയും അനുബന്ധമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Mount Carmel college Digitization Project. ൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

 1935 - Caesars Invasions of Britain - S. E. Winbolt
1935 – Caesars Invasions of Britain – S. E. Winbolt

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: Caesars Invasions of Britain 
 • രചന: S. E. Winbolt
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1935
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 104
 • അച്ചടി: Morrison and Gibb Ltd, Edinburgh
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി