1972 – പ്രക്രിയാഭാഷ്യം – ജോൺ കുന്നപ്പള്ളി

1972 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജോൺ കുന്നപ്പള്ളി രചിച്ച പ്രക്രിയാഭാഷ്യം എന്ന സംസ്കൃത വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെസ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നവർക്കും, പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് ഈ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം. സംസ്കൃതത്തിലെ എല്ലാ സംജ്ഞകളേയും സംക്ഷിപ്തമായും സുലളിതമായും ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ, സന്ധിപ്രകരണം, ലിംഗപ്രകരണം, ധാതുപ്രകരണം, തദ്ധിതപ്രകരണം, വിഭക്തിപ്രകരണം, സമാസപ്രകരണം, കൃത്പ്രകരണം, കാരകപ്രകരണം തുടങ്ങി പതിനാറ് അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. സംസ്കൃത വ്യാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്രയും വിപുലവും, വിശദാർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഒരു കൃതി മലയാളത്തിൽ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അവതാരികയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1972 - പ്രക്രിയാഭാഷ്യം - ജോൺ കുന്നപ്പള്ളി
1972 – പ്രക്രിയാഭാഷ്യം – ജോൺ കുന്നപ്പള്ളി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: പ്രക്രിയാഭാഷ്യം
 • രചന: John Kunnappalli
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1972
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 796
 • അച്ചടി: Kerala Digest Press, Chananacherry
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1962 – സാഹിത്യത്തിന് ഒരാമുഖം – ശ്രീധർ മീന്തലക്കര

1962 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രീധർ മീന്തലക്കര രചിച്ച സാഹിത്യത്തിന് ഒരാമുഖം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വ്യക്തി, എഴുത്തുകാർ, മനശ്ശാസ്ത്രം, വായനക്കാർ, ആശയം, ഭാഷ, അലങ്കാരം, വ്യാകരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തയുടെയും ഗവേഷണപരതയുടെയും ഈടുകൊണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹിത്യ സംബന്ധിയായ പതിമൂന്നു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ കൃതി.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1962 - സാഹിത്യത്തിന് ഒരാമുഖം - ശ്രീധർ മീന്തലക്കര
1962 – സാഹിത്യത്തിന് ഒരാമുഖം – ശ്രീധർ മീന്തലക്കര

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: സാഹിത്യത്തിന് ഒരാമുഖം
 • രചന: Sreedhar Meenthalakara
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1962
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 134
 • അച്ചടി: Meera Printing Works, Payyoli
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1951 – Reading for Comprehension – Book 3 – Edgar C Hay Ellis

1951 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Edgar C Hay Ellis രചിച്ച Reading for Comprehension – Book 3 എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

 1951 - Reading for Comprehension - Book 3 - Edgar C Hay Ellis
1951 – Reading for Comprehension – Book 3 – Edgar C Hay Ellis

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: Reading for Comprehension – Book 3
 • രചന: Edgar C Hay Ellis
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1951
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 132
 • പ്രസാധകൻ: Macmillan & Co., Ltd.
 • അച്ചടി: Vidyarthimithram Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1968 – Three Tales from Shakespeare – Colin A Sheppard

1968 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Colin A Sheppard രചിച്ച Three Tales from Shakespeare എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1968 - Three Tales from Shakespeare - Colin A Sheppard
1968 – Three Tales from Shakespeare – Colin A Sheppard

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: Three Tales from Shakespeare
 • രചന: Colin A Sheppard
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1968
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 92
 • പ്രസാധകൻ: Auroville Publishers, Kottayam
 • അച്ചടി: Vidyarthimithram Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

A Text Book of Chemistry Part 1 Form 4

Educational Supplies Depot പ്രസിദ്ധീകരിച്ച A Text Book of Chemistry Part 1 Form 4 എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

 A Text Book of Chemistry Part 1 Form 4
A Text Book of Chemistry Part 1 Form 4

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: A Text Book of Chemistry Part 1 Form 4
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 112
 • അച്ചടി: Press Ramses, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

General Science – Part 1 for Form 1 – A. Sankaran Menon

V. V. Publishing House  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച A. Sankaran Menon രചിച്ച General Science – Part 1 for Form 1 എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

 General Science - Part 1 for Form 1 - A. Sankaran Menon
General Science – Part 1 for Form 1 – A. Sankaran Menon

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: General Science – Part 1 for Form 1 
 • രചന: A. Sankaran Menon
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 128
 • പ്രസാധകൻ: V. V. Publishing House, Ernakulam
 • അച്ചടി: Vidyavilasam Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1955 – അമരകോശം – ചേപ്പാട്ട് അച്യുത വാര്യർ

1955 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചേപ്പാട്ട് അച്യുതവാര്യർ രചിച്ച അമരകോശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നവരത്നങ്ങളിലൊരാളായ അമരസിംഹൻ ക്രിസ്ത്വബ്ദം നാലാം ശതകത്തിൽ രചിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത ശബ്ദകോശമാണ് അമരകോശം. പദ്യരൂപത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ശബ്ദകോശത്തിൽ ഏകദേശം പതിനായിരം വാക്കുകളുണ്ട്. ചേപ്പാട്ട് അച്യുത വാര്യർ സാരാർത്ഥബോധിനി എന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തോടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അമരകോശത്തിൻ്റെ മൂന്നു കാണ്ഡങ്ങളാണ് ഉള്ളടക്കം. അമരസിംഹൻ്റെ മൂലകൃതിക്ക് തമിഴ് കൂത്ത്, ബാലപ്രിയ, പാരമേശ്വരി തുടങ്ങിയ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് എഴുതിയ സംക്ഷിപ്ത ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ കൃതി.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1955 - അമരകോശം - ചേപ്പാട്ട് അച്യുത വാര്യർ
1955 – അമരകോശം – ചേപ്പാട്ട് അച്യുത വാര്യർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: അമരകോശം
 • രചന: Cheppad Achuthavarier
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 416
 • അച്ചടി: Sri Ramavilasam Press, Kollam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1960 – Children’s Hour – C. T. Cherian

1960 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച C. T. Cherian രചിച്ച Children’s Hour എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1960 - Children's Hour - C. T. Cherian
1960 – Children’s Hour – C. T. Cherian

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: Children’s Hour
 • രചന: C. T. Cherian
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1960
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • അച്ചടി: St. Joseph Printing House, Thiruvalla
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1980 – Classification of Animals

1980 ൽ State Institute of Education പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  Classification of Animals എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

 1980 - Classification of Animals
1980 – Classification of Animals

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: Classification of Animals
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1980
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 68
 • പ്രസാധകൻ: State Institute of Education, Trivandrum
 • അച്ചടി: City Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1940 – The Hindusthan Readers Part 3

1940 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച P. Brookes Smith രചിച്ച   The Hindusthan Readers Part 3 എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1940 - The Hindusthan Readers Part 3
1940 – The Hindusthan Readers Part 3

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: The Hindusthan Readers Part 3
 • രചന: P. Brookes Smith
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 160
 • അച്ചടി: V. V. Press, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി