1943 – വി:ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം – വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം

1943ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി:ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം – വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം എന്ന സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1866 ൽ വന്ദ്യപുരോഹിതന്മാരായ ചാവറ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാച്ചൻ, ലെയൊപോൾദ് എന്നിവരാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെയും, ഭാരതത്തിലെയും ഒന്നാമത്തെ സന്യാസിനി സഭയാണ് കർമ്മല സന്യാസിനി സഭ. 1868 ൽ കൂനമ്മാവിൽ പ്രാരംഭമായ സഭയുടെ വി: ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാമഠത്തിൻ്റെ വജ്രജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ സ്മരണികയാണിത്. സഭയുടെ പൂർവ്വ ചരിത്ര രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മഠത്തിൻ്റെ വിപുലമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1943 - വി:ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം - വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം
1943 – വി:ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം – വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: വി:ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം – വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1943
 • അച്ചടി: The Mar Thoma Sleeha Press, Alwaye
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 378
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1953 – Efforts for Reunion in Malankara – Placid Podipara

Through this post we are releasing the scan of Efforts for Reunion in Malankara – South India  written by Placid Podipara published in the year 1953.

St. Thomas Christians also known as the Syrians of Malabar or Malankara hail the Apostle St. Thomas as the founder of their Church. They were all on in faith and rite until  the year 1953. In the  16th Century, the Portuguese establilshed their ecclesiastical centers in Goa and Cochin tried by every means to do away with the jurisdiction of the Patriarch, ritual peculiarities, errors and unsound passages found in the liturgical books were also many reasons for the Portuguese to interfere in the affairs of Malabar. They also followed a policy of Latinization. This essay is describing the history and developement of the conflicts, the involvement of  leadership to resolve the issues faced by the re union movement.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1953 - Efforts for Reunion in Malankara - Placid Podipara
1953 – Efforts for Reunion in Malankara – Placid Podipara

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: Efforts for Reunion in Malankara – South India
 • Published Year: 1953
 • Number of pages: 22
 • Scan link: Link

 

1986 – കവിതാ സ്മരണിക – ഡൊമിനിക് കോയിക്കര

1986 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, ഡൊമിനിക് കോയിക്കര എഴുതിയ കവിതാ സ്മരണിക എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ 1986 ൽ കേരളത്തിൽ വന്ന് ചാവറ കുരിയാക്കോസച്ചനേയും, അൽഫോൻസാമ്മയെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ചേർത്തതിൻ്റെ സ്മാരകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ കൃതി. ആസ്പത്രി, പോപ്പുരാജൻ, കുരിയാക്കോസേലിയാസച്ചന് സമർപ്പണം, ധർമ്മാരാം കവിത, വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കുറെ കവിതകളും, ശ്ലോകങ്ങളുമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1986 - കവിതാ സ്മരണിക - ഡൊമിനിക് കോയിക്കര
1986 – കവിതാ സ്മരണിക – ഡൊമിനിക് കോയിക്കര

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കവിതാ സ്മരണിക 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • രചന: ഡൊമിനിക് കോയിക്കര
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Koonammavu
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 90
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1962 – എൽത്തുരുത്ത് ശുദ്ധീകരമാതാവിൻ്റെ ആശ്രമ ചരിത്ര സംഗ്രഹം – ലാസർ

1962 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച,  ലാസർ രചിച്ച എൽത്തുരുത്ത് ശുദ്ധീകരമാതാവിൻ്റെ ആശ്രമ ചരിത്ര സംഗ്രഹം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ശതാബ്ദജൂബിലി ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആശ്രമത്തിൻ്റയും അതിനോടനുബന്ധമായി നിന്നിരുന്ന പ്രശസ്ത വ്യക്തികളെയും, സംഭവങ്ങളെയും സ്ഥലകാൽ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് . ശതാബ്ദി ജൂബിലി സ്മാരകമായി എഴുതി തുടങ്ങിയ പുസ്തകം എഴുതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാല താമസം ഉണ്ടായ കാരണം അത് ഒരു ചരിത്ര സംഗ്രഹമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1962 - എൽത്തുരുത്ത് ശുദ്ധീകരമാതാവിൻ്റെ ആശ്രമ ചരിത്ര സംഗ്രഹം - ലാസർ
1962 – എൽത്തുരുത്ത് ശുദ്ധീകരമാതാവിൻ്റെ ആശ്രമ ചരിത്ര സംഗ്രഹം – ലാസർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: എൽത്തുരുത്ത് ശുദ്ധീകരമാതാവിൻ്റെ ആശ്രമ ചരിത്ര സംഗ്രഹം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1962
 • രചന: ലാസർ
 • അച്ചടി: St. Joseph’s IS Press, Elthuruth
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 124
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1939– സഞ്ജയൻ മാസികയുടെ മൂന്ന് ലക്കങ്ങൾ

1939ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സഞ്ജയൻ മാസികയുടെ മൂന്ന് ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1903 ജൂണ്‍ 13ന് തലശ്ശേരിയില്‍ ജനിച്ച മാണിക്കോത്ത് രാമുണ്ണി നായരാണ് (എം.ആര്‍. നായര്‍) പിന്നീട് സഞ്ജയന്‍ എന്ന നിത്യഹരിത തൂലികാനാമത്തില്‍ സാഹിത്യത്തില്‍ പ്രഭചൊരിഞ്ഞു നിന്നത്.  അദ്ദേഹം 1936 ഏപ്രിലില്‍ സഞ്ജയന്‍ മാസിക തുടങ്ങി. 43 ലക്കത്തിനുശേഷം 1939 ഓഗസ്റ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. പദ്യം, റിപ്പോര്‍ട്ട്, കത്ത്, നാടകം, ഉപന്യാസം, പ്രസംഗം, കഥാകഥനം, സംവാദം തുടങ്ങിയ ആഖ്യാനരൂപങ്ങളിലുള്ള ഹാസ്യകൃതികളാണ് സഞ്ജയന്‍റെ പ്രധാന രചനകള്‍. സഞ്ജയന്‍ മാസികയിലെ നര്‍മലേഖനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനശ്വരനാക്കിയത്. ആരാധകര്‍ക്കൊപ്പം ഏറെ ശത്രുക്കളെയും അവ അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തു.

വിജയകുമാർ പൊറ്റയിലിൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1939– സഞ്ജയൻ മാസികയുടെ മൂന്ന് ലക്കങ്ങൾ
1939– സഞ്ജയൻ മാസികയുടെ മൂന്ന് ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ 5 പുസ്തകത്തിൻ്റെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര് : സഞ്ജയൻ – മാർച്ച്  – 01 – പുസ്തകം 03 ലക്കം 01
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 42
 • അച്ചടി: Norman Printing Beuro, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്:  സഞ്ജയൻ – മാർച്ച് – 15 – പുസ്തകം 03 ലക്കം 02
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 42
 • അച്ചടി: Norman Printing Beuro, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: സഞ്ജയൻ – ഏപ്രിൽ – 01 – പുസ്തകം 03 ലക്കം 03
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: Norman Printing Beuro, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1956 – നിരണം കവികൾ – വി – കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി

1956ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി. ഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി രചിച്ച നിരണം കവികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിൻ്റെ  സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

500 ൽ പരം വർഷങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന മാധവപ്പണിക്കർ, ശങ്കരപ്പണിക്കർ, രാമപ്പണിക്കർ എന്നിവരാണ് നിരണം കവികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു പോരുന്നത്. നിരണത്തുകാരായത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പേര് ലഭിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം നിരണവൃത്തത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇവരെ ഇപ്രകാരം വിളിക്കുന്നത്. രാമപ്പണിക്കർ മാത്രമാണ് നിരണത്തുകാരൻ എന്നാണിപ്പോഴത്തെ നിഗമനം. കണ്ണശ്ശകവികൾ എന്ന പേരിലും ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നു. മലയൻകീഴുകാരനായ മാധവപ്പണിക്കരും, വെള്ളാങ്ങല്ലൂർകാരനായ ശങ്കരപ്പണിക്കരും നിരണത്തു കണ്ണശപ്പണിക്കരുടെ പൂർവികരായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനു മാർഗദർശികളായിരുന്നു നിരണംകവികൾ. നിരണം കവികളെയും അവരുടെ സാഹിത്യ കൃതികളെയും കുറിച്ചുള്ള സാഹിത്യാവലോകനമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1956 - നിരണം കവികൾ - വി - കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി
1956 – നിരണം കവികൾ – വി – കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: നിരണം കവികൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • രചന: വി. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി
 • അച്ചടി: S.B. Press, Trivandrum
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 294
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1997 – ഫാദർ ആബേലിൻ്റെ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ – ആബേൽ

1997ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആബേലച്ചൻ രചിച്ച ഫാദർ ആബേലിൻ്റെ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കലാഭവൻ പുറത്തിറക്കിയ മുപ്പതോളം വരുന്ന ഭക്തിഗാന കാസറ്റുകളിലെ 398 ഗാനങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്. ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഗാന സമാഹാരത്തിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ബൈബിളിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാസറ്റ് ക്രമത്തിലും, ലിപി ക്രമത്തിലും, വിഷയക്രമത്തിലും ഉള്ളടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോ. എം. ലീലാവതി, പ്രൊ. മാത്യു ഉലകംതറ, ഡോ. ചെറിയാൻ കുനിയന്തോടത്ത് എന്നിവരാണ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1997 - ഫാദർ ആബേലിൻ്റെ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ - ആബേൽ
1997 – ഫാദർ ആബേലിൻ്റെ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ – ആബേൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഫാദർ ആബേലിൻ്റെ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1997
 • രചന: ആബേൽ
 • അച്ചടി: Deepika Offsert Printers, Kottayam
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 312
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1937 – സഞ്ജയൻ മാസികയുടെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ

1937ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സഞ്ജയൻ മാസികയുടെ അഞ്ച് ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1903 ജൂണ്‍ 13ന് തലശ്ശേരിയില്‍ ജനിച്ച മാണിക്കോത്ത് രാമുണ്ണി നായരാണ് (എം.ആര്‍. നായര്‍) പിന്നീട് സഞ്ജയന്‍ എന്ന നിത്യഹരിത തൂലികാനാമത്തില്‍ സാഹിത്യത്തില്‍ പ്രഭചൊരിഞ്ഞു നിന്നത്.  അദ്ദേഹം 1936 ഏപ്രിലില്‍ സഞ്ജയന്‍ മാസിക തുടങ്ങി. 43 ലക്കത്തിനുശേഷം 1939 ഓഗസ്റ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. പദ്യം, റിപ്പോര്‍ട്ട്, കത്ത്, നാടകം, ഉപന്യാസം, പ്രസംഗം, കഥാകഥനം, സംവാദം തുടങ്ങിയ ആഖ്യാനരൂപങ്ങളിലുള്ള ഹാസ്യകൃതികളാണ് സഞ്ജയന്‍റെ പ്രധാന രചനകള്‍. സഞ്ജയന്‍ മാസികയിലെ നര്‍മലേഖനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനശ്വരനാക്കിയത്. ആരാധകര്‍ക്കൊപ്പം ഏറെ ശത്രുക്കളെയും അവ അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തു.

വിജയകുമാർ പൊറ്റയിലിൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1937 – സഞ്ജയൻ മാസികയുടെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ
1937 – സഞ്ജയൻ മാസികയുടെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ 5 പുസ്തകത്തിൻ്റെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര് :  സഞ്ജയൻ – ഏപ്രിൽ – 13  – പുസ്തകം 02 ലക്കം 01
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: Norman Printing Beuro, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്:   സഞ്ജയൻ – മേയ്  – 28 – പുസ്തകം 02 ലക്കം 4
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: Norman Printing Beuro, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: സഞ്ജയൻ – ജൂൺ – 15 – പുസ്തകം 02 ലക്കം 05
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 34
 • അച്ചടി: Norman Printing Beuro, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്:  സഞ്ജയൻ – ഒക്ടോബർ – 04 – പുസ്തകം 02 ലക്കം 11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
 • അച്ചടി: Norman Printing Beuro, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 5

 • പേര്: സഞ്ജയൻ – ഒക്ടോബർ – 16  – പുസ്തകം 02 ലക്കം 12
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 38
 • അച്ചടി: Norman Printing Beuro, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1961 – നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷുച്ചാരണം – എ. ദാസ്

1961 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എ ദാസ് രചിച്ച നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷുച്ചാരണം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരളീയരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള ചില സാമാന്യ വൈകല്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ കൃതി. വ്യക്തി സംജ്ഞകളുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ ഐക്യരൂപ്യം വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാതൃകയായി ഈ നിഖണ്ടു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.ഫ്രെഞ്ച്, ജർമ്മൻ, പോർഗീസ്, സ്പാനിഷ് മുതലായ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലെ വ്യക്തിസംജ്ഞകളുടെ ശരിയായ ഉച്ചാരണങ്ങളും ഗ്രന്ഥകാരൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1961 - നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷുച്ചാരണം - എ. ദാസ്
1961 – നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷുച്ചാരണം – എ. ദാസ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷുച്ചാരണം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1961
 • രചന: A. Das
 • അച്ചടി:St. Joseph’s Press, Mannanam
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 172
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1945 – മഹാകവി പുനം നമ്പൂതിരി – വി. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി

1945 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എഴുതിയ  മഹാകവി പുനം നമ്പൂതിരി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നിരുന്ന തർക്കശാസ്ത്ര സദസ്സായ രേവതി പട്ടത്താനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പതിനെട്ടരക്കവികളിലെ അരക്കവിയായ പുനം നമ്പൂതിരിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ഇത്. കിട്ടാവുന്ന ചരിത്രരേഖകളെയും, മുൻ ഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും, അവലംബിച്ചാണ് ഈ രചന എന്ന് രചയിതാവ്
മുഖവുരയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10.08.2020 ൽ ഈ കൃതി ഗ്രന്ഥപ്പുരയിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു (https://archive.org/details/punamnambuthiri1945krisnambu). അതിനെക്കാൾ നല്ല പ്രതിയായതിനാൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി പുറത്തു വിടുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1945 - മഹാകവി പുനം നമ്പൂതിരി - വി. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി
1945 – മഹാകവി പുനം നമ്പൂതിരി – വി. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മഹാകവി പുനം നമ്പൂതിരി 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1945
 • രചന:  വി. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി
 • അച്ചടി: Sri Vilas Press, Trivandrum
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 140
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി