1937 - 10 - സഞ്ജയൻ – ഒക്ടോബർ – പുസ്തകം 02 ലക്കം 12