പ്രധാന ശേഖരം (Main collection)

Title

പ്രധാന ശേഖരം (Main collection)

Abstract

ml ഇൻഡിക് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ഫൌണ്ടേഷന്റെ കീഴിൽ (2022 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ) സ്കാൻ ചെയ്ത കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെയും സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലുള്ള രേഖകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ ശേഖരം.
en
Collection of digital scans of Kerala realted public domain and free licensed documents that are scanned under Indic Digital Archive Foundation since August 2022.

Language

License

Format

PDF

Items

Advanced search