1956 – ബാപ്പുജി – അംശി പി. ശ്രീധരൻ നായർ

1956 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അംശി പി. ശ്രീധരൻ നായർ രചിച്ച ബാപ്പുജി എന്ന ഒൻപതാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1956 - ബാപ്പുജി - വംശി പി. ശ്രീധരൻ നായർ
1956 – ബാപ്പുജി – വംശി പി. ശ്രീധരൻ നായർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺcലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: ബാപ്പുജി
 • രചന: Amsi P. Sridharan Nair
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 74
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

The Wandering Fish Hawk – G. Hampden Edwards

G. Hampden Edwards രചിച്ച The Wandering Fish Hawk എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പാഠ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

The Wandering Fish Hawk - G. Hampden Edwards
The Wandering Fish Hawk – G. Hampden Edwards

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺcലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: The Wandering Fish Hawk
 • രചന: G. Hampden Edwards
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 118
 • അച്ചടി: E. J. Arnold & Son Ltd.
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1965 – John Fitzgerald Kennedy – J. C. Palakkey

1965 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച J. C. Palakkey എഴുതിയ John Fitzgerald Kennedy എന്ന പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1965 - John Fitzgerald Kennedy - J. C. Palakkey
1965 – John Fitzgerald Kennedy – J. C. Palakkey

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺcലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: John Fitzgerald Kennedy
 • രചന:
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1965
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 48
 • അച്ചടി:Vidyarthimithram Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1959 – സാമൂഹ്യപാഠങ്ങൾ പുസ്തകം 2

1959 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാമൂഹ്യപാഠങ്ങൾ – പുസ്തകം 2 എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1959 - സാമൂഹ്യപാഠങ്ങൾ പുസ്തകം 2
1959 – സാമൂഹ്യപാഠങ്ങൾ പുസ്തകം 2

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺcലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: സാമൂഹ്യപാഠങ്ങൾ പുസ്തകം 2
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1959
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 88
 • അച്ചടി: Janayugom Press, Quilon
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1938 – Balavachakam – Seventh Book

1938 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആർ. മീനാക്ഷി സുന്ദരം രചിച്ച Balavachakam – Seventh Book എന്ന തമിഴ് പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1938 - Balavachakam - Seventh Book
1938 – Balavachakam – Seventh Book

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺcലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: Balavachakam – Seventh Book
 • രചന: R. Meenakshi Sundaram
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1938
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:132
 • അച്ചടി: Caxton Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

2009 – ശ്രാവണ സദ്യ – ധർമ്മാരാം കോളേജ്

2009 ൽ ധർമ്മാരാം കോളേജ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രാവണസദ്യ എന്ന കയ്യെഴുത്ത് സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2009 ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ കയ്യെഴുത്തു സ്മരണികയിൽ വൈദികരുടെയും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സർഗ്ഗ സൃഷ്ടികളാണ് ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

2009 – ശ്രാവണ സദ്യ – ധർമ്മാരാം കോളേജ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ശ്രാവണ സദ്യ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2009
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:228
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1967 – സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ 50 വർഷങ്ങൾ – വ്ളദ് ലെൻ കത്ചനോവ്

1967 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്ളദ്ലെൻ കത്ചനോവ് രചിച്ച സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ 50 വർഷങ്ങൾ എന്ന ലഘുലേഖയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷമുള്ള് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ 50 വർഷങ്ങളിലെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചും, യുദ്ധത്തിനെതിരായ, ലോക സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും സോവിയറ്റ് നാട് ഗ്രന്ഥമാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോക്കറ്റ് ബുക്കാണ് ഈ കൃതി.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1967 - സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ 50 വർഷങ്ങൾ - വ്ളദ് ലെൻ കത്ചനോവ്
1967 – സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ 50 വർഷങ്ങൾ – വ്ളദ് ലെൻ കത്ചനോവ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ 50 വർഷങ്ങൾ
 • രചന:Vladlen Katchanov
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1959
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 132
 • അച്ചടി: Janatha Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1957 – A Midsummer Night’s Dream

1957 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എ.ശങ്കര പിള്ള രചിച്ച  A Midsummer Night’s Dream എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സകാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1957 - A Midsummer Night's Dream
1957 – A Midsummer Night’s Dream

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: A Midsummer Night’s Dream
 • രചന:  A. Sankara Pillai
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  50
 • അച്ചടി: Chandra Mohan Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1982 – Dharmaram – Pontifical Institute – Annual

1982 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Dharmaram – Pontifical Institute – Annual എന്ന ജൂബിലി സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിൻ്റെ രജതജൂബിലിയോടനുമബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഈ സ്മരണികയിൽ മതമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ ആശംസകൾ, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്, പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്, ധർമ്മാരാം സ്ഥപനങ്ങളുടെയും, നടത്തിപ്പുകാരുടെയും, പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ്ഗ സൃഷ്ടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1982 - Dharmaram - Pontifical Institute - Annual
1982 – Dharmaram – Pontifical Institute – Annual

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: Dharmaram – Pontifical Institute – Annual
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1982
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 156
 • പ്രസാധകർ: Dharmaram Pontifical Institute of Theology and Philosophy, Bangalore
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1957 – രാജ്ഞി സഫീറിയ – അബ്ദുൾ ഖാദർ ഖാരി

1957 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അബ്ദുൾ ഖാദർ ഖാരി രചിച്ച രാജ്ഞി സഫീറിയ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ചരിത്ര കഥകളായ യസീദിൻ്റെ അജ്ഞാത ഘാതകി, ബഹദൂർ ഷായെ പാട്ടിലാക്കിയ പറങ്കിപ്പെണ്ണ്, രാജ്ഞി സഫീറിയ എന്നീ മൂന്നു കഥകളാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

 1957 - രാജ്ഞി സഫീറിയ - അബ്ദുൾ ഖാദർ ഖാരി
1957 – രാജ്ഞി സഫീറിയ – അബ്ദുൾ ഖാദർ ഖാരി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: രാജ്ഞി സഫീറിയ
 • രചന: അബ്ദുൾ ഖാദർ ഖാരി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 132
 • അച്ചടി: Amirul Islam Power Press, Thiroorangadi
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി