1887 – Panchathanthram – L. Garthwaite

1887 ൽ എൽ. ഗാർത്ത് വൈറ്റ് വിശദീകരണ കുറിപ്പുകളും വ്യാകരണങ്ങളും സഹിതം തർജ്ജമ ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചതന്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മദ്രാസ് ഗവണ്മെൻ്റിനു വേണ്ടി Director of Public Instruction പുറത്തിറക്കിയ Madras Series of malayalam Classics ലെഒന്നാം പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയാണിത്. ജീവിതവിജയത്തിന്ന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ധർമതത്വങ്ങളും നീതിസാരങ്ങളും കഥാരൂപത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വിഷ്ണുശർമ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് പഞ്ചതന്ത്രം. ബൈബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചതും 200ലധികം ഭാഷകളിലേയ്ക്ക്  തർജ്ജമ  ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ കൃതിയാണിത്.

പഞ്ചതന്ത്രത്തിൽ അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ തന്ത്രത്തിലും വിവിധശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അനേകം കഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങൾ ഇവയാണ്.

 • മിത്രഭേദം
 • മിത്രലാഭം
 • കാകോലൂകീയം
 • ലബ്ധപ്രണാശം
 • അപരീക്ഷിതകാരിതം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1887 - Panchathanthram - L. Garthwaite
1887 – Panchathanthram – L. Garthwaite

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: Panchathanthram
 • രചന: L. Garthwaite
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1887
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 174
 • അച്ചടി: Basel Mission Press, Mangalore
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1950 – കണക്കുസാരം – ബാലപ്രബോധം

1950ൽ ചേലനാട്ട് അച്ചുതമേനോൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു മദ്രാസ് സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുസാരം – ബാലപ്രബോധം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മദ്രാസ്സ് ഗവണ്മെൻ്റ് ഓറിയൻ്റൽ സീരീസിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മലയാളഭാഷയിലുള്ള എഴുത്തോലയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത താണ് ഈ കൃതി. ഇതിൻ്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്വർണ്ണം, മരം, നെല്ല് തുടങ്ങിയവയുടെ പഴയ കാലത്തെ തൂക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അളവുകളും, കണക്കുകളും അവക്കുള്ള വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. ശ്ലോകങ്ങൾക്കുള്ള ആഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1950 - കണക്കുസാരം - ബാലപ്രബോധം
1950 – കണക്കുസാരം – ബാലപ്രബോധം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: കണക്കുസാരം – ബാലപ്രബോധം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1950
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 86
 • അച്ചടി: Rathnam Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1969 – Memorandum to the Prime Minister of India – Navajeeva Parishath

Through this post we are releasing the scan of Memorandum to the Prime Minister of India submitted by Navajeeva Parishath, Palai  published in the year 1969.

St. Thomas Christians of India, the ancient Christian community of apostolic origin with history, traditions, achievements and and aspirations of its own has sustained aggression, assault and suppressions from the missionary leaders and ecclesiastical heads of the Catholic Roman Church. It has been deprived of a guidance and hierarchical leadership for the last many hundred years. Under these circumstances, Navajeeva Parishath, a cultural organization set up at Palai has come forward to submit a memorandum to the Hon. Prime Minister of India seeking remedial measurers by the Govt of India. This booklet is the detailed memorandum with several numbers of appendix supporting the contents mentioned in the memorandum.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1969 - Memorandum to the Prime Minister of India - Navajeeva Parishath
1969 – Memorandum to the Prime Minister of India – Navajeeva Parishath

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: Memorandum to the Prime Minister of India – Navajeeva Parishath
 • Published Year: 1969
 • Number of pages: 38
 • Scan link: Link

 

1950 – വാസ്തുലക്ഷണം – ശില്പവിഷയം – എസ്. കെ. രാമനാഥശാസ്ത്രി

1950 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്. കെ. രാമനാഥശാസ്ത്രി രചിച്ച വാസ്തുലക്ഷണം – ശില്പവിഷയം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വാസ്തുലക്ഷണം സംസ്കൃതത്തിലും ശില്പവിഷയം മലയാളത്തിലും രചിക്കപ്പെട്ട വാസ്തു സംബന്ധമായ പുരാതന രചനകളാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളുടെ മലയാള വ്യാഖാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, പഴയകാലത്തെ ഭവനനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ രേഖകൾ ആധുനിക വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും പ്രായോഗികമാണ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1950 -വാസ്തുലക്ഷണം - ശില്പവിഷയം - എസ്. കെ. രാമനാഥശാസ്ത്രി
1950 -വാസ്തുലക്ഷണം – ശില്പവിഷയം – എസ്. കെ. രാമനാഥശാസ്ത്രി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: വാസ്തുലക്ഷണം – ശില്പവിഷയം
 • രചന: എസ്. കെ. രാമനാഥശാസ്ത്രി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1950
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 88
 • അച്ചടി: Janatha Press, Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1962 – എൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സ് – ഗെർഹാർഡ്. ഏ. ഫിറ്റ് ക്കോ

1962 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗെർഹാർഡ്. ഏ. ഫിറ്റ് ക്കോ രചിച്ച് ജെ. എഫ്. മാളിയേക്കൽ, വി. ഡി. മാണിക്കത്താൻ എന്നിവരാൽ പരിഭാഷ നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലെ ഒരു വർഷത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം. ഈ കാലത്ത് റഷ്യൻ തൊഴിൽ പാളയത്തിലെ ഒരു വൈദികൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത്താണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. രചയിതാവിൻ്റെ ആത്മകഥ എന്നതിനൊപ്പം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയു ഒരു ജനതയുടെയും കഥ കൂടിയായി ഇത് മാറുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1962 - എൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സ് - ഗെർഹാർഡ്. ഏ. ഫിറ്റ് ക്കോ
1962 – എൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സ് – ഗെർഹാർഡ്. ഏ. ഫിറ്റ് ക്കോ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: എൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സ്
 • രചന: Gerhard A Fittkau
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1962
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 270
 • അച്ചടി: L. F. Industrial Press, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1924 – A Brief Sketch of St. Thomas Christians – Bernard

Through this post we are releasing the scan of A Brief Sketch of St. Thomas Christians  by Bernard published in the year 1924.

Rev. Father Bernard is the great historian of the Malabar Syrian Church. This book is published as a souvenir of the Restoration of the Syrian Hieararchy. The author confirms that the long outstanding, continuous and unanimous tradition of the Catholic Syrians about their uninterrupted orthodoxy and re instate that the Syrian Tradition is clear and undoubted.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1924 - A Brief Sketch of St. Thomas Christians - Bernard
1924 – A Brief Sketch of St. Thomas Christians – Bernard

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: A Brief Sketch of St. Thomas Christians
 • Author : Bernard
 • Published Year: 1924
 • Number of pages: 104
 • Printer: St. Joseph Industrial School Press
 • Scan link: Link

 

1973 – സന്യാസവും വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസും – കമിൽ. സി. എം. ഐ

1973 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കമിൽ സി. എം. ഐ രചിച്ച സന്യാസവും വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരള സന്യാസ സഭകളുടെ നവീകരണത്തിനും നവോത്ഥാനത്തിനും സഹായകമായ ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണിത്. ക്രിസ്തുവിലും സഭയിലും കേന്ദ്രീകൃതമായ അരാധനാപരമായ ജീവതമാണ് സന്യാസം. ഓരോ വ്രതങ്ങളും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എപ്രകാരം ഒരു സന്യാസിയെ താദൃശ ജീവിതത്തിനു സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം വിശദീകരിക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1973 - സന്യാസവും വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസും - കമിൽ. സി. എം. ഐ
1973 – സന്യാസവും വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസും – കമിൽ. സി. എം. ഐ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: സന്യാസവും വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസും
 • രചന: Camil C. M. I
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1973
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 212
 • അച്ചടി: St. Thomas Press, Calicut
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1956 – ഇരുളും വെളിച്ചവും – ജോസഫ്. ഡി. ഒറ്റപ്ലാക്കൽ

1956 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജോസഫ് ഡി ഒറ്റപ്ലാക്കൽ രചിച്ച ഇരുളും വെളിച്ചവും എന്ന സംഗീത നാടകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സമുദായത്തിലെ ഇടത്തരക്കാരെ അലട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെയും അവരുടേ ജീവിത പരാജയങ്ങളെയും ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ നാടകം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1956 - ഇരുളും വെളിച്ചവും - ജോസഫ്. ഡി. ഒറ്റപ്ലാക്കൽ
1956 – ഇരുളും വെളിച്ചവും – ജോസഫ്. ഡി. ഒറ്റപ്ലാക്കൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: ഇരുളും വെളിച്ചവും
 • രചന: Joseph. D. Ottaplakkal
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 144
 • അച്ചടി: Oriental Printing Works, Kanjirappalli
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

 

1956 – നാടിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി – ജെ. അരൂർ

1956 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജെ. അരൂർ എഴുതിയ നാടിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി എന്ന ഗദ്യ നാടകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

“ലീജൻ ഓഫ് മേരിയെ” ഉന്നം വെച്ച് എഴുതിയ ഈ നാടകം സംഘടനകളുടെ വാർഷികത്തിനും മറ്റും അവതരിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. മംഗലപ്പുഴ സെമ്മിനാരിയിലെ ഡീക്കന്മാരാണ് ഈ നാടകം ആദ്യമായി രംഗത്തവതരിപ്പിച്ചത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1956 - നാടിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി - ജെ. അരൂർ
1956 – നാടിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി – ജെ. അരൂർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: നാടിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി 
 • രചന: J. Aroor
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 74
 • അച്ചടി: J. M. Press, Alwaye
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1953 – പുടയൂർ ഭാഷ – ഉളിയത്തില്ലത്ത് രാമൻ വാഴുന്നവർ അവർകൾ

1953ൽ ഉളിയിത്തില്ലത്ത് രാമൻ വാഴുന്നവർ അവർകൾ സമ്പാദനം ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുടയൂർ ഭാഷ എന്ന താന്ത്രിക കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

തന്ത്രികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധിയും പ്രചാരവും ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. വടക്കേ മലബാറിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് തന്ത്രത്തിലും മന്ത്രത്തിലും പാരമ്പര്യമായി പ്രസിദ്ധി നേടിയ ഒരു തറവാടാണ് ഉളിയത്തില്ലം. ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നമ്പി എന്ന സ്ഥാനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മേൽശാന്തി സ്ഥാനം ഇവർക്കുള്ളതാണ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1953 - പുടയൂർ ഭാഷ - ഉളിയത്തില്ലത്ത് രാമൻ വാഴുന്നവർ അവർകൾ
1953 – പുടയൂർ ഭാഷ – ഉളിയത്തില്ലത്ത് രാമൻ വാഴുന്നവർ അവർകൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: പുടയൂർ ഭാഷ
 • പ്രസാധകൻ: Uliyathillath Raman Vazhunnavar Avarkal
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1953
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 422
 • അച്ചടി: Panchangam Press, Kunnamkulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി