1946 – ധൂമകേതുവിൻ്റെ ഉദയം – കെ.എം.പണിക്കർ.

1946 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കെ. എം. പണിക്കർ രചിച്ച ധൂമകേതുവിൻ്റെ ഉദയം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പണ്ഡിതൻ, പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചരിത്രകാരൻ, നയതന്ത്രപ്രതിനിധി, ഭരണജ്ഞൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധനാണ് ഈ ചരിത്രനോവലിൻ്റെ രചയിതാവായ കെ.എം പണിക്കർ. സർദാർ കാവാലം മാധവ പണിക്കർ എന്നാണ് പൂർണ്ണ നാമം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1946 - ധൂമകേതുവിൻ്റെ ഉദയം - കെ.എം.പണിക്കർ.
1946 – ധൂമകേതുവിൻ്റെ ഉദയം – കെ.എം.പണിക്കർ.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ധൂമകേതുവിൻ്റെ ഉദയം
 • രചന: കെ.എം.പണിക്കർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1946
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 200
 • അച്ചടി: Kamalalaya Printing Works, Trivandrum
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

 

 

1978 – കതിരൊളി മാസികയുടെ 10 ലക്കങ്ങൾ

1961 ൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മതബോധനത്തിനായി സന്ദേശനിലയം ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഫാദർ മാത്യു നടക്കൽ ആരംഭിച്ച കതിരൊളി മാസികയുടെ  1978 ൽ ഇറങ്ങിയ പത്ത് ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സഭാ വൈദികർ രചിച്ച മതബോധന ലേഖനങ്ങളും, അദ്ധ്യാത്മിക ലേഖനങ്ങളും, ബൈബിൾ പഠനങ്ങളും ആണ് പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ. ജനുവരി ലക്കത്തിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ “ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങളും, സഭാ സംവിധാനങ്ങളും” എന്ന ലേഖനവും, മാർച്ച് ലക്കത്തിൽ “മിലാൻ രേഖകൾ” എന്ന ലേഖനവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1978 - കതിരൊളി മാസികയുടെ 10 ലക്കങ്ങൾ
1978 – കതിരൊളി മാസികയുടെ 10 ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഏഴു രേഖകളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്: കതിരൊളി – ജനുവരി – പുസ്തകം 17 ലക്കം 01
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്:  കതിരൊളി – ഫെബ്രുവരി – പുസ്തകം 17 ലക്കം 02
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: കതിരൊളി – മാർച്ച് – പുസ്തകം 17 ലക്കം 03
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്:  കതിരൊളി – ഏപ്രിൽ -മേയ് – പുസ്തകം 17 ലക്കം 04-05
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 5

 • പേര്:  കതിരൊളി – ജൂൺ – പുസ്തകം 17 ലക്കം 06
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  36
 • അച്ചടി:  Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 6

 • പേര്:  കതിരൊളി – ജൂലായ് – പുസ്തകം 17 ലക്കം 07
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി:  Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 7

 • പേര്: കതിരൊളി – ആഗസ്റ്റ് – പുസ്തകം 17 ലക്കം 08
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 8

 • പേര്:  കതിരൊളി – സെപ്തംബർ – പുസ്തകം 17 ലക്കം 09 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 9

 • പേര്:  കതിരൊളി – ഒക്ടോബർ – പുസ്തകം 17 ലക്കം 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 10

 • പേര്: കതിരൊളി – ഡിസംബർ – പുസ്തകം 17 ലക്കം 12
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1957 – ധർമ്മാരാം – ബാംഗളൂർ – കൈയെഴുത്തുമാസിക – ലത 01 കുസുമം 03

CMI സഭയുടെ ബാംഗളൂരിലെ ധർമ്മാരാം വൈദീകസെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ 1957 സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ധർമ്മാരാം എന്ന കൈയെഴുത്തു മാസികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്ത് ചെത്തിപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന CMI വൈദീകസെമിനാരി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറിയതിനുശേഷമുള്ള  കൈയെഴുത്തു മാസികയാണിത്. ഈ പരമ്പരയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്കം ചെത്തിപ്പുഴയിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ സ്കാൻ മുന്നേ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. സഭാ സംബന്ധിയായതും പൊതുസ്വഭാവമുള്ളതുമായ വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ, ഇംഗ്ളീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ തുടങ്ങിയവ കൈയെഴുത്തുമാസികയിൽ കാണാം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1957 - ധർമ്മാരാം - ബാംഗളൂർ - കൈയെഴുത്തുമാസിക - ലത 01 കുസുമം 03
1957 – ധർമ്മാരാം – ബാംഗളൂർ – കൈയെഴുത്തുമാസിക – ലത 01 കുസുമം 03

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ധർമ്മാരാം – ബാംഗളൂർ – കൈയെഴുത്തുമാസിക – ലത 01 കുസുമം 03
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1926 – കഥാചന്ദ്രിക മാസികയുടെ മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ

1926 ൽ എറണാകുളം സെൻ്റ് മേരീസ് സി. വൈ. എം. എ യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കഥാചന്ദ്രിക മാസികയുടെ മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കത്തോലിക്കാ ബാലികാബാലന്മാരുടെ ജ്ഞാനവർദ്ധനവിനെയും സൽസ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു ആനുകാലികമായിരുന്നു കഥാചന്ദ്രിക. എറണാകുളം സെൻ്റ് മേരീസ് കത്തോലിക്കാ യുവജനസമാജത്തിൻ്റെ ഉദ്യമമായ ഈ ആനുകാലികത്തിൽ വിസ്വാസസംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങളും, സാഹിത്യസൃഷ്ടികളും,  ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്

1926 - കഥാചന്ദ്രിക മാസികയുടെ മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ
1926 – കഥാചന്ദ്രിക മാസികയുടെ മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഏഴു രേഖകളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്:   കഥാചന്ദ്രിക – ഫെബ്രുവരി – പുസ്തകം 01 ലക്കം 06
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1926
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
 • അച്ചടി: Mar Louis Memorial Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്:കഥാചന്ദ്രിക – മാർച്ച് –പുസ്തകം 01 ലക്കം 07  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1926
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  36
 • അച്ചടി: Mar Louis Memorial Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: കഥാചന്ദ്രിക പുസ്തകം- ആഗസ്റ്റ് – 01 ലക്കം 12
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1926
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: Mar Louis Memorial Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1961 – ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളും പട്ടത്താനവും – പി. വി. കൃഷ്ണവാര്യർ

1961ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, പി. വി. കൃഷ്ണവാര്യർ രചിച്ച ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളും പട്ടത്താനവും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന ശക്തൻ സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ ആസ്ഥാന സദസ്സ് അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പതിനെട്ടരകവികളിൽ പണ്ഡിതനും, വാഗ്മിയും, കവിയുമായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഉദ്ദണ്ഡ ശാസ്ത്രികൾ. മല്ലികാമരുതം എന്ന പ്രകരണവും, കോകില സന്ദേശം എന്നൊരു കാവ്യവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രികളുടെയും , പതിനെട്ടരകവികളിൽ മറ്റൊരാളായ കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിയുടെയും ജീവചരിത്രവും അവരുടെ കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും കൂടാതെ കോഴിക്കോട്ടുള്ള തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സാമൂതിരി കോവിലകം നടത്തിവന്ന നമ്പൂതിരിമാരുടെ വിദ്വൽ സദസ്സായ പട്ടത്താനത്തെ കുറിച്ചും കൃതിയിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്

1961 - ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളും പട്ടത്താനവും - പി. വി. കൃഷ്ണവാര്യർ
1961 – ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളും പട്ടത്താനവും – പി. വി. കൃഷ്ണവാര്യർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളും പട്ടത്താനവും
 • രചന:  പി. വി. കൃഷ്ണവാര്യർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1961
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 102
 • അച്ചടി: Navodayam Press, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1966 – അൽമായപ്രേഷിതർ മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങൾ

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് സമാപിച്ച അവസരത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിൻസെൻഷ്യൽ കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച അൽമായ പ്രേഷിത്രർ എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ 1966 ൽ ഇറങ്ങിയ 12 ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വൈദികാധികാരമില്ലാത്ത ക്രൈസ്തവ സഭാംഗങ്ങളായ അൽമായരെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും, കടമകളെ കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാക്കുവാനും വൈദിക – അൽമായ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ആർംഭിച്ച മാസികയാണ് അൽമായ പ്രേഷിത്രർ. സെൻ്റ് വിൻസെൻ്റ് ഡി പോൾ സഖ്യം, ലീജിയൻ ഓഫ് മേരി എന്നീ അൽമായ പ്രേഷിത സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണമാണിത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്

1966 - അൽമായപ്രേഷിതർ മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങൾ
1966 – അൽമായപ്രേഷിതർ മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഏഴു രേഖകളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്:   അൽമായ പ്രേഷിതർ – ജനുവരി – പുസ്തകം 01 ലക്കം 01
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്:   അൽമായ പ്രേഷിതർ –  ഫെബ്രുവരി -പുസ്തകം 01 ലക്കം 02
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്:  അൽമായ പ്രേഷിതർ – മാർച്ച് – പുസ്തകം 01 ലക്കം 03
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 34
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്:  അൽമായ പ്രേഷിതർ – ഏപ്രിൽ – പുസ്തകം 01 ലക്കം 04
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 5

 • പേര്:  അൽമായ പ്രേഷിതർ -മേയ് – പുസ്തകം 01 ലക്കം 05
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 6

 • പേര്: അൽമായ പ്രേഷിതർ – ജൂൺ – പുസ്തകം 01 ലക്കം 06
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി:De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 7

 • പേര്: അൽമായ പ്രേഷിതർ – ജൂലൈ – പുസ്തകം 01 ലക്കം 07
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി 

രേഖ 8

 • പേര്:   അൽമായ പ്രേഷിതർ – ആഗസ്റ്റ് – പുസ്തകം 01 ലക്കം 08
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 9

 • പേര്:   അൽമായ പ്രേഷിതർ – സെപ്തംബർ – പുസ്തകം 01 ലക്കം 09
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 10

 • പേര്:  അൽമായ പ്രേഷിതർ – ഒക്ടോബർ – പുസ്തകം 01 ലക്കം10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 11

 • പേര്:  അൽമായ പ്രേഷിതർ – നവംബർ – പുസ്തകം 01 ലക്കം11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 34
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 12

 • പേര്:  അൽമായ പ്രേഷിതർ – ഡിസംബർ – പുസ്തകം 01 ലക്കം12
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: De Paul Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1964 – രണ്ടു സാഹിത്യ നായകന്മാർ – ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ

1964 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ രചിച്ച രണ്ടു സാഹിത്യ നായകന്മാർ എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

കേരളകാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ, കേരള പാണിനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ എന്നിവരുടെ ജീവചരിത്രവും അവർ മലയാളസാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളുമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1964 - രണ്ടു സാഹിത്യ നായകന്മാർ - ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ
1964 – രണ്ടു സാഹിത്യ നായകന്മാർ – ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: രണ്ടു സാഹിത്യ നായകന്മാർ 
 • രചന: ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 240
 • അച്ചടി: India Press, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1957 – ധർമ്മാരാം – ബാംഗളൂർ – കൈയെഴുത്തുമാസിക – ലത 01 കുസുമം 02

CMI സഭയുടെ ബാംഗളൂരിലെ ധർമ്മാരാം വൈദീകസെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ 1957 ജൂൺ മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ധർമ്മാരാം എന്ന കൈയെഴുത്തു മാസികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്ത് ചെത്തിപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന CMI വൈദീകസെമിനാരി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറിയതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ കൈയെഴുത്തു മാസികയാണിത്. ഈ പരമ്പരയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്കം ചെത്തിപ്പുഴയിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ സ്കാൻ മുന്നേ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു.സഭാ സംബന്ധിയായതും പൊതുസ്വഭാവമുള്ളതുമായ വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ, ഇംഗ്ളീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ തുടങ്ങിയവ കൈയെഴുത്തുമാസികയിൽ കാണാം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1957 - ധർമ്മാരാം - ബാംഗളൂർ - കൈയെഴുത്തുമാസിക - ലത 01 കുസുമം 02
1957 – ധർമ്മാരാം – ബാംഗളൂർ – കൈയെഴുത്തുമാസിക – ലത 01 കുസുമം 02

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ധർമ്മാരാം – ബാംഗളൂർ – കൈയെഴുത്തുമാസിക – ലത 01 കുസുമം 02
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1965 – എ – കെ – സി – സി – ബുള്ളറ്റിൻ – നാലു ലക്കങ്ങൾ

അഖില കേരള കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പത്രികയായ എ. കെ. സി. സി. ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ 1965 ൽ ഇറങ്ങിയ  നാലു ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

അഖില കേരള കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും പരിപാടികളും സമുദായത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമുദായാംഗങ്ങളുടെ വിജ്ഞാന തൃഷ്ണയും സാഹിത്യാഭിരുചിയും, കലാവാസനയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് എ. കെ. സി. സി. ബുള്ളറ്റിൻ. സാഹിത്യം, കല, ശാസ്ത്രം, ക്രൈസ്തവ ലോക വാർത്തകൾ എന്നിവയാണ് ഓരോ ലക്കങ്ങളൂടെയും ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 

1965 – എ – കെ – സി – സി – ബുള്ളറ്റിൻ – നാലു ലക്കങ്ങൾ
1965 – എ – കെ – സി – സി – ബുള്ളറ്റിൻ – നാലു ലക്കങ്ങൾ
 • മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

  താഴെ നാലു രേഖകളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  രേഖ 1

  • പേര്: എ. കെ. സി. സി. ബുള്ളറ്റിൻ – ജൂൺ – പുസ്തകം 16 ലക്കം 01
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1965
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
  • അച്ചടി: Deepika Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

  രേഖ 2

  • പേര്: എ. കെ. സി. സി. ബുള്ളറ്റിൻ – ജൂലായ് – പുസ്തകം 16 ലക്കം 02
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1965
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
  • അച്ചടി: Deepika Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

  രേഖ 3

  • പേര്: എ. കെ. സി. സി. ബുള്ളറ്റിൻ – ആഗസ്റ്റ് – പുസ്തകം 16 ലക്കം 03
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1965
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
  • അച്ചടി: Deepika Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

  രേഖ 4

  • പേര്: എ. കെ. സി. സി. ബുള്ളറ്റിൻ  സെപ്തംബർ –  പുസ്തകം 16 ലക്കം 04
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1965
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
  • അച്ചടി: Deepika Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1940 – കൂനൻ കുരിശിനുമുമ്പു് – ഫാദർ പ്ലാസിഡ്

സീറോ-മലബാർ സഭയിലെ പുരോഹിതനും, CMI (TOCD) സന്ന്യാസ സമൂഹാംഗവും പണ്ഡിതനും ആയിരുന്ന പ്ലാസിഡച്ചൻ (ഫാദർ പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൂനൻ കുരിശിനുമുൻപ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കൂനൻ കുരിശുസത്യം എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ ചരിത്രസംഭവത്തിനു മുൻപുള്ള കേരളക്രൈസ്തവസഭയുടെ സ്വഭാവം വിശകലനം ചെയ്യുക ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്ലാസിഡച്ചൻ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്. കത്തോലിക്ക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ധാരാളം തെളിവുകളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നു.  കൂനൻ കുരിശുസത്യത്തിനു മുൻപുള്ള ചരിത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്രതിപാദ്യ വിഷയം എങ്കിലും, കൂനൻ കുരിശുസത്യത്തെ കുറിച്ചും അതിനു ശെഷമുള്ള ചില സംഭവങ്ങളും പ്ലാസിഡച്ചൻ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൃശൂർ രൂപതയുടെ നവജീവിക എന്ന മാസികയിൽ ലേഖനപരമ്പര ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂലരൂപം. അത് വിപുലപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ആരാധനക്രമ പണ്ഡിതൻ, വാഗ്മി, പ്രൊഫസർ, എക്യുമെനിസ്റ്റ്, ഗ്രന്ഥകാരൻ, സുറിയാനി ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ എനിങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു ഫാദർ പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ. ലത്തീൻ വൽക്കരണം ഒഴിവാക്കി സീറോ-മലബാർ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ആരാധനക്രമപരിഷ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ചു. അതിനു പുറമെ സീറോ-മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തിലും പ്രസ്തുത സഭയുടെ ആരാധനക്രമ രൂപീകരണത്തിലും അദ്ദേഹം ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു . ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ജർമ്മൻ, ലാറ്റിൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴോളം പുസ്തകങ്ങളും നിരവധി ലേഖനങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തത്ത്വശാസ്ത്രം , ദൈവശാസ്ത്രം , കാനൻ നിയമം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്

അതിനു പുറമെ ഫാദർ പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൂടെ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

1940 - കൂനൻ കുരിശിനുമുമ്പു് - ഫാദർ പ്ലാസിഡ്
1940 – കൂനൻ കുരിശിനുമുമ്പു് – ഫാദർ പ്ലാസിഡ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കൂനൻ കുരിശിനുമുമ്പു്
 • രചന: ഫാദർ പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 354
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Printing House, Tiruvalla
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി