1966 - ആഗസ്റ്റ് - അൽമായ പ്രേഷിതർ - പുസ്തകം 01 ലക്കം 08