1965 - ജൂലായ് - എ. കെ. സി. സി. ബുള്ളറ്റിൻ പുസ്തകം 16 ലക്കം 02