1966 - മാർച്ച് - അൽമായ പ്രേഷിതർ - പുസ്തകം 01 ലക്കം 03