1926 - ഫെബ്രുവരി - കഥാചന്ദ്രിക പുസ്തകം 01 ലക്കം 06