1978 - കതിരൊളി - ഏപ്രിൽ -മേയ് - പുസ്തകം 17 ലക്കം 04-05