1961 - ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളും പട്ടത്താനവും - പി. വി. കൃഷ്ണവാര്യർ