1966 - ഒക്ടോബർ - അൽമായ പ്രേഷിതർ - പുസ്തകം 01 ലക്കം10