1966 - സെപ്തംബർ - അൽമായ പ്രേഷിതർ - പുസ്തകം 01 ലക്കം 09