1966 - ഡിസംബർ - അൽമായ പ്രേഷിതർ - പുസ്തകം 01 ലക്കം12