1966 - മേയ് - അൽമായ പ്രേഷിതർ - പുസ്തകം 01 ലക്കം 05