1964 – രണ്ടു സാഹിത്യ നായകന്മാർ – ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ

1964 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ രചിച്ച രണ്ടു സാഹിത്യ നായകന്മാർ എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

കേരളകാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ, കേരള പാണിനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ എന്നിവരുടെ ജീവചരിത്രവും അവർ മലയാളസാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളുമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1964 - രണ്ടു സാഹിത്യ നായകന്മാർ - ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ
1964 – രണ്ടു സാഹിത്യ നായകന്മാർ – ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: രണ്ടു സാഹിത്യ നായകന്മാർ 
  • രചന: ഏ. ഡി. ഹരിശർമ്മ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 240
  • അച്ചടി: India Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *