1966 - നവംബർ - അൽമായ പ്രേഷിതർ - പുസ്തകം 01 ലക്കം11