1966 - ഏപ്രിൽ - അൽമായ പ്രേഷിതർ - പുസ്തകം 01 ലക്കം 04