1966 - ജൂലൈ - അൽമായ പ്രേഷിതർ - പുസ്തകം 01 ലക്കം 07