1966 - ഫെബ്രുവരി - അൽമായ പ്രേഷിതർ - പുസ്തകം 01 ലക്കം 02