1965 - സെപ്തംബർ - എ. കെ. സി. സി. ബുള്ളറ്റിൻ പുസ്തകം 16 ലക്കം 04