1943 - വി. ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം - വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം