1955 - ഏപ്രിൽ - 15 - മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പുസ്തകം 02 ലക്കം 10