1955 - ജൂൺ - 15- മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പുസ്തകം 02 ലക്കം 14