1955 - ഫെബ്രുവരി - 15 - മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പുസ്തകം 02 ലക്കം 07