1955 - ജനുവരി - 15 - മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പുസ്തകം 02 ലക്കം 05