1955 - ജൂൺ- 01- മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പുസ്തകം 02 ലക്കം 13