1955 - മാർച്ച് - 15 - മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പുസ്തകം 02 ലക്കം 09