1955 -മാർച്ച് - 01- മലയാളി പ്രതിപക്ഷപത്രം പുസ്തകം 02 ലക്കം 08