1959 – മിശിഹാനുകരണം – തോമസ് ആ കെമ്പീസ് – വില്യം

തോമസ് അക്കെമ്പിസ് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ രചിച്ച പ്രശസ്ത ക്രൈസ്തവ ധ്യാനാത്മക കൃതിയായ De imitatione Christi (ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്) യുടെ മലയാളപരിഭാഷകളിൽ ഒന്നായ മിശിഹാനുകരണം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പരിഭാഷ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് CMI വൈദീകനായ ഫാദർ വില്യം ആണ്.  Fleury എന്ന പണ്ഡിതൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയുടെ പദാനുപദ തർജ്ജുമ ആണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പരിഭാഷകനായ ഫാദർ വില്യം മുഖവരയിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം, ഈ പരിഭാഷയുടെ നാലാമത്തെ പതിപ്പാണെന്ന്  ടൈറ്റിൽ പേജിലെ കുറിപ്പിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 

1959 - മിശിഹാനുകരണം - തോമസ് ആ കെമ്പീസ് - വില്യം
1959 – മിശിഹാനുകരണം – തോമസ് ആ കെമ്പീസ് – വില്യം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മിശിഹാനുകരണം
 • രചന: തോമസ് ആ കെമ്പീസ് / വില്യം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1959
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 528
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1909 – കലിയുഗാവസ്ഥ – ഓട്ടംതുള്ളൽ

1909 ൽ നാരായണപിള്ള പൂജപ്പുര പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കലിയുഗാവസ്ഥ –  ഓട്ടംതുള്ളൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1909 - കലിയുഗാവസ്ഥ - ഓട്ടംതുള്ളൽ

1909 – കലിയുഗാവസ്ഥ – ഓട്ടംതുള്ളൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: കലിയുഗാവസ്ഥ – ഓട്ടംതുള്ളൽ
  • പ്രസാധകൻ : നാരായണപിള്ള, പൂജപ്പുര 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1909
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
  • അച്ചടി: Sreemoolarajavilasam Press, Trivandrum
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1981- സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി – സി.കെ.മൂസ്സത്

1981 ജൂലായ് ആഗസ്റ്റ് ലക്കം ഗ്രന്ഥാലോകം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കവിയും, ഗദ്യകാരനും, പത്രപ്രവർത്തകനും, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണ് ലേഖന വിഷയം.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1981- സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി - സി.കെ. മൂസ്സത്
1981- സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി – സി.കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1981
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

2005 – Jewish Malayalam Folk Songs – Text Discourse and Identity – Scaria Zacharia

Through this post, we are releasing the scan of Jewish Malayalam Folk Songs – Text Discourse and Identity. This  is published in June 1968 in the International Journal of Dravidian Lingistics (Book 34 Issue 02).

The article speaks about the text, discours and identity of songs sung by Jewish women on various religious occasions like religious festivals, family and social gatherings.

2005 - Jewish Malayalam Folk Songs - Text Discourse and Identity - Skariya Sakkariya

2005 – Jewish Malayalam Folk Songs – Text Discourse and Identity – Skariya Sakkariya

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: Jewish Malayalam Folk Songs – Text Discourse and Identity
 • Author : Scaria Zacharia
 • Published Year: 2005
 • Number of pages: 18
 • Publisher : International Institute of Dravidian Languages, Trivandrum
 • Scan link: Link

1982 – കഥയില്ലായ്മയുടെ കത്തുകൾ – സി.കെ.മൂസ്സത്

1982 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജന്മഭൂമി ഓണം വിശേഷാൽ പതിപ്പിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ കഥയില്ലായ്മയുടെ കത്തുകൾ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർക്ക് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ അയച്ച ഇരുനൂറിൽ പരം കത്തുകൾ കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് ലേഖനം. സാഹിത്യപരവും സ്വകാര്യവുമായ കത്തുകളിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 1982 - കഥയില്ലായ്മയുടെ കത്തുകൾ - സി - കെ - മൂസ്സത്
1982 – കഥയില്ലായ്മയുടെ കത്തുകൾ – സി – കെ – മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കഥയില്ലായ്മയുടെ കത്തുകൾ
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1982
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1968 – The Cochin Synagogue – 400th Anniversary Souvenir

Through this post, we are releasing the scan of The Cochin Synagogue – 400th-Anniversary Souvenir. This souvenir is published in 1968, to mark the 400 years of the establishment of The Cochin Synagogue in the year 1568.

The Cochin Synagogue is situated in Jew Town in Mattancherry, Kochi. The souvenir contains many articles and pictures related to Kerala Jews and their history.  Greetings from the political leaders of India and Israel, including the President and Prime minister,  are included in this souvenir.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1968 - The Cochin Synagogue - 400th Anniversary Souvenir
1968 – The Cochin Synagogue – 400th Anniversary Souvenir

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: The Cochin Synagogue – 400th Anniversary Souvenir
 • Published Year: 1968
 • Number of pages: 228
 • Printing : Thilakam Press, Ernakulam
 • Scan link: Link

ക്ഷേത്രദർശനം എന്തിന് – സി. കെ. മൂസ്സത്

ക്ഷേത്രദർശനം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ക്ഷേത്രദർശനം എന്തിന് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള രൂപ വർണ്ണനയും അവയുടെ വിവക്ഷകളും ആണ് ലേഖന വിഷയം. ക്ഷേത്ര സംവിധാനവും, വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും ഭക്തരുടെ ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും, അവയുടെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യൻ്റെ മനശ്ശാന്തിയും, മനുഷ്യർക്കിടയിലെ സാഹോദര്യം വളർത്തലും ആണെന്ന് ലേഖകൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രദർശനം എന്തിന് - സി. കെ. മൂസ്സത്
ക്ഷേത്രദർശനം എന്തിന് – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ക്ഷേത്രദർശനം എന്തിന്
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 5
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1963 – പി.കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ – ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ഉപഹാരം

മലയാള സാഹിത്യത്തിന് വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യ ചരിത്രകാരനും, നിരൂപകനുമായ പി. കെ. പരമേശ്വരൻ നായരുടെ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച്  1963 ൽ ജയഭാരത് കലാമന്ദിർ, പൂജപ്പുര പുറത്തിറക്കിയ പി – കെ – പരമേശ്വരൻ നായർ – ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ഉപഹാരം എന്ന സ്മരണീകയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പി. കെ. പരമേശ്വരൻ നായരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ പരിശ്രമങ്ങളുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന പഠനങ്ങളും, ആസ്വാദനങ്ങളുമാണ് സ്മരണികയിലെ ഉള്ളടക്കം. പ്രശസ്തരായ സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് കവിതകളും, ലേഖനങ്ങളും, ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1963 - പി - കെ - പരമേശ്വരൻ നായർ - ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ഉപഹാരം
1963 – പി – കെ – പരമേശ്വരൻ നായർ – ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ഉപഹാരം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: പി – കെ – പരമേശ്വരൻ നായർ – ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ഉപഹാരം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1963
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 276
 • പ്രസാധകർ: Jai Bharath Kalamandir, Poojappura.
 • അച്ചടി: Sree Rama Vilas Press, Trivandrum
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

 

1982 – ഭഗവദ് ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും – സി. കെ മൂസ്സത്

1982 ജൂൺ മാസത്തിലെ സന്നിധാനം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ ഭഗവദ്ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വിനോഭായുടെ ഗീതാപ്രവചനം എന്ന പ്രസിദ്ധ കൃതിയുടെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഇത്. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതക്ക് മലയാളത്തിൽ എത്ര പരിഭാഷകളും, വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, പഠനങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നും അവയുടെ ഇന്നത്തെ നില, പ്രചാരം എന്നീ വിഷയങ്ങലിലേക്കുള്ള എത്തിനോട്ടവുമാണ് ലേഖനവിഷയം.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1982 - ഭഗവത്ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും - സി. കെ മൂസ്സത്
1982 – ഭഗവത്ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും – സി. കെ മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഭഗവദ്ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1982
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 7
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

2018 – വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം – സ്കറിയ സക്കറിയ

2018 ഡിസംബർ മാസത്തിലെ സമകാലിക മലയാളം ആനുകാലികത്തിൽ (പുസ്തകം 22 ലക്കം 28) സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2018 ൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെ മുൻ നിർത്തി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പാരിസ്ഥിതിക ബോധം, പ്രളയ സങ്കല്പനങ്ങൾ, പ്രതിരോധ നടപടികൾ, ഈ വിഷയങ്ങളെ ഭാഷ എങ്ങിനെ കൈ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് ലേഖന വിഷയം.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2018 - വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം - സ്കറിയ സക്കറിയ
2018 – വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം
  • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2018
  • പ്രസാധകർ: Express Publications, Madurai
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
  • അച്ചടി: Vani Printings, Ernakulam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി