1982 – കഥയില്ലായ്മയുടെ കത്തുകൾ – സി.കെ.മൂസ്സത്

1982 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജന്മഭൂമി ഓണം വിശേഷാൽ പതിപ്പിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ കഥയില്ലായ്മയുടെ കത്തുകൾ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർക്ക് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ അയച്ച ഇരുനൂറിൽ പരം കത്തുകൾ കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് ലേഖനം. സാഹിത്യപരവും സ്വകാര്യവുമായ കത്തുകളിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 1982 - കഥയില്ലായ്മയുടെ കത്തുകൾ - സി - കെ - മൂസ്സത്
1982 – കഥയില്ലായ്മയുടെ കത്തുകൾ – സി – കെ – മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: കഥയില്ലായ്മയുടെ കത്തുകൾ
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1982
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *