1963 - പി - കെ - പരമേശ്വരൻ നായർ - ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ഉപഹാരം