1982 - ഭഗവത്ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും - സി. കെ മൂസ്സത്