1982 – ഭഗവദ് ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും – സി. കെ മൂസ്സത്

1982 ജൂൺ മാസത്തിലെ സന്നിധാനം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ ഭഗവദ്ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വിനോഭായുടെ ഗീതാപ്രവചനം എന്ന പ്രസിദ്ധ കൃതിയുടെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഇത്. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതക്ക് മലയാളത്തിൽ എത്ര പരിഭാഷകളും, വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, പഠനങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നും അവയുടെ ഇന്നത്തെ നില, പ്രചാരം എന്നീ വിഷയങ്ങലിലേക്കുള്ള എത്തിനോട്ടവുമാണ് ലേഖനവിഷയം.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1982 - ഭഗവത്ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും - സി. കെ മൂസ്സത്
1982 – ഭഗവത്ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും – സി. കെ മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഭഗവദ്ഗീതയും വിവർത്തനങ്ങളും
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1982
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 7
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *