2018 - വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം - സ്കറിയ സക്കറിയ