1957- വില്ലാ റെക്കോർഡ് തേവര

1957ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തേവര വില്ലാ റെക്കോർഡ് എന്ന കയ്യെഴുത്തുപ്രതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കഥ കവിത, യാത്രാവിവരണം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യസൃഷ്ടികളാണ് ഉള്ളടക്കം.

1957- വില്ലാ റെക്കോർഡ് - തേവര
1957- വില്ലാ റെക്കോർഡ് – തേവര

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: വില്ലാ റെക്കോർഡ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:36
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1877 – ഐരാവത പൂജ – ഓട്ടംതുള്ളൽ

1877ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഐരാവതപൂജ ഓട്ടംതുള്ളൽ പാട്ടിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. രചയിതാവിൻ്റെ പേർ ലഭ്യമല്ല.

ആനകളിൽ രാജാവായാണ് ഐരാവതത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. അവൻ മഹത്തായ ശക്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അനുസരണയോടെ തൻ്റെ യജമാനനെ സേവിക്കുന്നു. അസുരന്മാരുമായുള്ള തൻ്റെ നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിൽ അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനെ സഹായിച്ചു. മറ്റൊരു ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ഐരാവതം ക്ഷീര സമുദ്രം ചീറ്റുന്നതിനിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു . ഇന്ദ്രൻ്റെ ദൈവിക വാസസ്ഥലമായ സ്വർകയുടെ കവാടപാലകനായും ഐരാവതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു .

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1877 - ഐരാവത പൂജ - ഓട്ടംതുള്ളൽ
1877 – ഐരാവത പൂജ – ഓട്ടംതുള്ളൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഐരാവത പൂജ 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1877
 • അച്ചടി: Saraswathivilasam Press
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 54
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1922 – The Syriac Language and Literature – Romeo Thomas

Through this post we are releasing the scan of The Syriac Language and Literature written by Romeo Thomas published in the year 1922.

Syriac Language is considered to be the mother tounge of the Christ and was one of the three languages elected by God as the medium to communicate revelation to mankind. This book describes the history of the Syriac language and literature.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1922 - The Syriac Language and Literature - Romeo Thomas
1922 – The Syriac Language and Literature – Romeo Thomas

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: The Syriac Language and Literature
 • Published Year: 1922
 • Number of pages: 24
 • Press: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanacherry
 • Scan link: Link

 

1951 – കൽക്കദോനിയ സൂനഹദോസും യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങളും – പ്ലാസിഡ് പൊടിപ്പാറ

1951ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്ലാസിഡ് പൊടിപ്പാറ രചിച്ച കൽക്കദോനിയ സൂനഹദോസും യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങളും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ക്രിസ്തുവർഷം 451 ൽ ഏഷ്യാമൈനറിലെ കൽക്കദോനിയയിൽ വെച്ച് നടന്ന നാലാം സാർവത്ര സൂനഹദോസിൽ റോമ്മായിലെ ലെ ഓൻ മാർപാപ്പായുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാർ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുകയും അറുനൂറോളം പൗരസ്ത്യ മെത്രാന്മാർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. യാക്കോബായ സഹോദരന്മാർ കൽക്കദോനിയ സൂനഹദോസ് എന്താണെന്നറിയാനും, അന്ധമായി വിദേശീയരെ അനുകരിക്കാതിരിക്കുവാനും സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുനരൈക്യത്തിനു തയ്യാറാകാനും ഈ ലഘുലേഖ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1951 - കൽക്കദോനിയ സൂനഹദോസും യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങളും - പ്ലാസിഡ് പൊടിപ്പാറ

1951 – കൽക്കദോനിയ സൂനഹദോസും യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങളും – പ്ലാസിഡ് പൊടിപ്പാറ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കൽക്കദോനിയ സൂനഹദോസും യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങളും 
 • രചന: പ്ലാസിഡ് പൊടിപ്പാറ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1951
 • അച്ചടി: Catholic Mission Press, Kottayam
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1964 – Hendo – The Church of India

Through this post, we are releasing the scan of  Hendo – The Church of India. This book is published in 1964. The Nasranis are an ethnic people, and a single community. As a community with common cultural heritage and cultural tradition, they refer to themselves as Nasranis. However, as a religious group, they refer to themselves as Mar Thoma Khristianis or in English as Saint Thomas Christians, based on their religious tradition of Syriac Christianity.

However, from a religious angle, the Saint Thomas Christians of today belong to various denominations as a result of a series of developments including Portuguese persecution (a landmark split leading to a public Oath known as Coonen Cross Oath), reformative activities during the time of the British (6,000 – 12,000 Jacobites joined the C.M.S. in 1836, after the Synod of Mavelikara; who are now within the Church of South India), doctrines and missionary zeal influence ( Malankara Church and Patriarch/Catholicos issue (division of Malankara Orthodox Syrian Church and Malankara Jacobite Syriac Orthodox Church (1912)).This book depicts the history of Christianity in India.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

 1964 - Hendo - The Church of India
1964 – Hendo – The Church of India

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: Hendo – The Church of India
 • Published Year: 1964
 • Number of pages: 24
 • Scan link: Link

 

 

 

1928 – രാജ്യഭക്തൻ – അംശി. കെ. രാമൻ പിള്ള

1928 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, അംശി കെ. രാമൻപിള്ള രചിച്ച രാജ്യഭക്തൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അനശ്വരസ്ഥാനം നേടിയ മഹാ വ്യക്തികളിലൊരാളാണ് വലിയ പടത്തലവൻ മാർത്താണ്ഡൻ ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ള. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനസഹിത ജീവചരിത്രകാവ്യമാണ് രാജ്യഭക്തൻ.
കൊ .വ. 810 – ൽ തിരുവിതാങ്കോടിൻ്റെ വലിയ പടത്തലവനായ ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ള മധുരയിലെ തിരുമലനായ്ക്കൻ്റെ പടത്തലവൻ രാമപ്പയ്യൻ നയിച്ച സൈന്യവുമായി കണിയാകുളത്തു വച്ചുനടന്ന യുദ്ധത്തിൽ വീര സ്വർഗം പ്രാപിച്ചു . മധുരപ്പടയുമായി നടന്ന ആദ്യ യുദ്ധത്തിൽ തിരുവിതാങ്കോടിൻ്റെ സൈന്യം വിജയം വരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കണിയാകുളത്തു വച്ചു നടന്ന രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധം ഇരവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്തു.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

`1928 - രാജ്യഭക്തൻ - അംശി. കെ. രാമൻ പിള്ള

1928 – രാജ്യഭക്തൻ – അംശി. കെ. രാമൻ പിള്ള

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: രാജ്യഭക്തൻ
 • രചന: അംശി. കെ. രാമൻ പിള്ള 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1928
 • അച്ചടി: V.V.Press, Trivandrum
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 70
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1922 – ക്രിസ്തീയ പുനരൈക്യം – സി. അന്തപ്പായി

1922ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സി. അന്തപ്പായി എഴുതിയ ക്രിസ്തീയ പുനരൈക്യം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കോട്ടയത്തെ സി. എം. എസ് കോളേജ് ആലുവയിലെ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജുമായി ചേർക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം കോട്ടയത്തെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെയും ആംഗ്ലിക്കൻ ജനങ്ങളുടെ മഹായോഗം പാസ്സാക്കിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ  വിവരണമാണ് പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. കോട്ടയത്തെ സി. എം. എസ് കോളേജ് ആലുവയിലെ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജുമായി ചേർക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം കോട്ടയത്തെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെയും ആംഗ്ലിക്കൻ ജനങ്ങളുടെ മഹായോഗം പാസ്സാക്കിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണ് പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. സഭയിലെ യാക്കോബായ, പ്രോത്തസ്തന്തുകാർ തുടങ്ങിയ പുത്തൻ കൂറുകാരെ കുറിച്ചും കൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോളേജുകൾ ഒന്നാക്കിയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ വകുപ്പുകളുടെ ഐക്യം സാധ്യമാകില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1922 - ക്രിസ്തീയ പുനരൈക്യം - സി. അന്തപ്പായി
1922 – ക്രിസ്തീയ പുനരൈക്യം – സി. അന്തപ്പായി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ക്രിസ്തീയ പുനരൈക്യം
 • രചന: സി. അന്തപ്പായി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1922
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  40
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1935 – മാർപാപ്പായുടെ പരമാധികാരവും യാക്കോബായ സഭാ റിക്കാർട്ടുകളും

1935 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ   ആലുവ എസ്. എച്ച്. ലീഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തോമസ് ഇഞ്ചക്കലോടി എഴുതിയ  മാർപാപ്പായുടെ പരമാധികാരവും യാക്കോബായ സഭാ റിക്കാർട്ടുകളും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സഭാപരമായ ഭിന്നിപ്പുകൾ മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഏഴ് സുറിയാനി സഭകളാക്കി മാറ്റി. പരമ്പരാഗതമായ പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമം പിന്തുടർന്ന പഴയകൂറ്റുകാർ സിറോ-മലബാർ സഭ, കൽദായ സുറിയാനി സഭ എന്നിവയായും പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമം സ്വീകരിച്ച പുത്തൻകൂറ്റുകാർ യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സഭ, മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ, മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭ, മലങ്കര മാർത്തോമ്മാ സുറിയാനി സഭ, മലബാർ സ്വതന്ത്ര സുറിയാനി സഭ എന്നിവയായും പരിണമിച്ചു. യാക്കോബായക്കാരുടെ നിഷേധത്തിനു വിധേയമായ വി. പത്രോസിൻ്റെ പരമാധികാരം, റോമ്മാ സിംഹാസനം, മാർപാപ്പയുടെ പരമാധികാരം എന്നിവകളിൽ യാക്കോബായ സഭയുടെ നിലപാടെന്തെന്ന് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതും, മേലധ്യക്ഷന്മാർ അംഗീകരിച്ചതുമായ റിക്കാർഡുകൾ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാനുമുള്ള ഉദ്ദ്യേശത്തോടെ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ കൃതിയെന്ന് രചയിതാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1935 - മാർപാപ്പായുടെ പരമാധികാരവും യാക്കോബായ സഭാ റിക്കാർട്ടുകളും
1935 – മാർപാപ്പായുടെ പരമാധികാരവും യാക്കോബായ സഭാ റിക്കാർട്ടുകളും

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മാർപാപ്പായുടെ പരമാധികാരവും യാക്കോബായ സഭാ റിക്കാർട്ടുകളും
 • രചന: തോമസ് ഇഞ്ചക്കലോടി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1935
 • പ്രസാധകർ :  S. H. League, Alwaye
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  56
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

 

1920 – ശ്രീ ശങ്കര വിജയം – കെ. ഗോവിന്ദപിള്ള

1920 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കെ. ഗോവിന്ദപിള്ള രചിച്ച ശ്രീ ശങ്കര വിജയം എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ ആശ്രിതവൽസലനായ ടി. ശങ്കരൻ തമ്പിയുടെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി സ്മാരകമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള
ഖണ്ഡകാവ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥമാണ് ഈ കൃതി.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1920 - ശ്രീ ശങ്കര വിജയം - കെ. ഗോവിന്ദപിള്ള

1920 – ശ്രീ ശങ്കര വിജയം – കെ. ഗോവിന്ദപിള്ള

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ശ്രീ ശങ്കര വിജയം
 • രചന: കെ. ഗോവിന്ദപിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1920
 • അച്ചടി: Saraswathivilasam Press, Trivandrum
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 48
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1933 – സ്വർഗ്ഗീയ ലീലിപുഷ്പം അഥവാ ആത്മശരീരശുദ്ധത

ബാലികാബാലന്മാർക്കും അവരെ വളർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായി മലങ്കര സുറിയാനിക്രമത്തിലെ കർമ്മലീത്താ വൈദികരിൽ ഒരുവൻ രചിച്ച സ്വർഗ്ഗീയ ലീലിപുഷ്പം അഥവാ ആത്മശരീരശുദ്ധത എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വിശുദ്ധഗ്രന്ഥവും, തിരുസഭാ ചരിത്രവും, വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ലളിതമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണിത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1933 - സ്വർഗ്ഗീയ ലീലിപുഷ്പം അഥവാ ആത്മശരീരശുദ്ധത

1933 – സ്വർഗ്ഗീയ ലീലിപുഷ്പം അഥവാ ആത്മശരീരശുദ്ധത

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സ്വർഗ്ഗീയ ലീലിപുഷ്പം അഥവാ ആത്മശരീരശുദ്ധത
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1933
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 80
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി