1920 – ശ്രീ ശങ്കര വിജയം – കെ. ഗോവിന്ദപിള്ള

1920 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കെ. ഗോവിന്ദപിള്ള രചിച്ച ശ്രീ ശങ്കര വിജയം എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ ആശ്രിതവൽസലനായ ടി. ശങ്കരൻ തമ്പിയുടെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി സ്മാരകമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള
ഖണ്ഡകാവ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥമാണ് ഈ കൃതി.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1920 - ശ്രീ ശങ്കര വിജയം - കെ. ഗോവിന്ദപിള്ള

1920 – ശ്രീ ശങ്കര വിജയം – കെ. ഗോവിന്ദപിള്ള

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ശ്രീ ശങ്കര വിജയം
  • രചന: കെ. ഗോവിന്ദപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1920
  • അച്ചടി: Saraswathivilasam Press, Trivandrum
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 48
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *