1948 – ഐതിഹ്യ ദീപിക – എ – ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

1948ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ ഐതിഹ്യ ദീപിക എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെയും, ഇന്ത്യക്കു വെളിയിലുള്ള മറ്റു ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെയും മഹാന്മാരായ രാജാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച 10 ഐതിഹ്യകഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

 1948 - ഐതിഹ്യ ദീപിക - എ - ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
1948 – ഐതിഹ്യ ദീപിക – എ – ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഐതിഹ്യ ദീപിക
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948
 • അച്ചടി: B. V. Printing Works, Trivandrum
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 72
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1955 – ശതാബ്ദ ജൂബിലി സ്മാരകം

CMI സന്ന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകപിതാക്കന്മാർ സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ശതാബ്ദി സ്മാരകമായി 1955 ൽ പുറത്തിറക്കിയ ശതാബ്ദ ജൂബിലി സ്മാരകം എന്ന സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു കൈയെഴുത്ത് സ്മരണിക ആണ്.

സഭാപ്രമുഖരുടെ ആശംസകൾ, സഭാ സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങൾ, സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ എന്നിവയാണ് സ്മരണികയിലെ ഉള്ളടക്കം. കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 2-3 ഫോട്ടോകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയായതിനാൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രതിക്ക് ഇനി സാദ്ധ്യതയില്ല.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1955 - ശതാബ്ദ ജൂബിലി സ്മാരകം
1955 – ശതാബ്ദ ജൂബിലി സ്മാരകം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ശതാബ്ദ ജൂബിലി സ്മാരകം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 74
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1988 – Amala Decennial Celebrations Souvenir

Through this post we are releasing the scan of the souvenir titled  Amala Decennial Celebrations Souvenir.  published in connection with the completion of 10 years of Amala Cancer Hospital and Research Centre (now, Amala Medical College).

Amala Cancer Institute is a creative and innovative step taken by the Devamatha Province of C M I. Congregation. Felicitation messages from State and Central Ministers, other dignitories, history of the Hospital, pictures of main events,  abstracts and reports and advertisements from commercial establishments are the contents of the Souvenir.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

 1988 - Amala Decennial Celebrations Souvenir
1988 – Amala Decennial Celebrations Souvenir

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: Amala Decennial Celebrations Souvenir
 • Published Year: 1988
 • Number of pages: 160
 • Press: Panakkal Printers, Kunnamkulam
 • Scan link: Link

 

 

 

1982 – കേളപ്പൻ എന്ന മഹാമനുഷ്യൻ – സി.കെ. മൂസ്സത്

സി. കെ. മൂസ്സത് രചിച്ച് 1982 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേളപ്പൻ എന്ന മഹാമനുഷ്യൻ എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ജാതിക്കും അയിത്തത്തിനുമെതിരായി മനുഷ്യസമത്വവും, പൗരാവകാശവും നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിലുടനീളം നടന്ന സമരങ്ങളിൽ നായകത്വം വഹിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ സമുന്നത നേതാവായ കെ. കേളപ്പൻ്റെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥമാണ് ഈ കൃതി.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1982 - കേളപ്പൻ എന്ന മഹാമനുഷ്യൻ - സി - കെ - മൂസ്സത്
1982 – കേളപ്പൻ എന്ന മഹാമനുഷ്യൻ – സി – കെ – മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കേളപ്പൻ എന്ന മഹാമനുഷ്യൻ
 • രചന: സി – കെ – മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1982
 • അച്ചടി: India Press, Kottayam
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 364
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1964 – കേരളദ്ധ്വനി – പി റ്റി ചാക്കോ സ്മാരകപ്പതിപ്പ്

കേരളസംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും, വിമോചന സമരനേതാവും ആയിരുന്ന പി. റ്റി. ചാക്കോയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് കേരളദ്ധ്വനി ആനുകാലികം 1964 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  കേരളദ്ധ്വനി – പി റ്റി ചാക്കോ സ്മാരക പ്പതിപ്പ് എന്ന അനുസ്മരണ പതിപ്പിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പി റ്റി ചാക്കോയുടെ ചരമത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ അനുസ്മരണങ്ങൾ, സചിത്ര ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സ്മാരക പതിപ്പിലെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1964 - കേരള ധ്വനി - പി - റ്റി - ചാക്കോ സ്മാരക പതിപ്പ്
1964 – കേരള ധ്വനി – പി – റ്റി – ചാക്കോ സ്മാരക പതിപ്പ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കേരളദ്ധ്വനി – പി റ്റി ചാക്കോ സ്മാരകപ്പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
 • അച്ചടി: Viswadeepam Press, Kottayam
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  32
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1979 – അറിയപ്പെടാത്ത കർമ്മയോഗി – മത്തായി കൊച്ചുപറമ്പിൽ

മത്തായി കൊച്ചുപറമ്പിൽ രചിച്ച 1979 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അറിയപ്പെടാത്ത കർമ്മയോഗി അഥവാ കണിയാന്തറ യാക്കോബ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരള കർമ്മെലീത്താ സഭയുടെ സ്ഥാപകരിൽ പ്രധാനിയും സമുദായ സ്നേഹിയുമായ ജെയിക്കബ്ബ് കണിയാന്തറയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ഈ കൃതി.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1979 - അറിയപ്പെടാത്ത കർമ്മയോഗി - മത്തായി കൊച്ചുപറമ്പിൽ

1979 – അറിയപ്പെടാത്ത കർമ്മയോഗി – മത്തായി കൊച്ചുപറമ്പിൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: അറിയപ്പെടാത്ത കർമ്മയോഗി
 • രചന: മത്തായി കൊച്ചുപറമ്പിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1979
 • അച്ചടി: K.C.M.Press, Kochi
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  100
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1971 – വിജ്ഞാനകൈരളി ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ലക്കങ്ങൾ

കേരള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മുഖപത്രമായ വിജ്ഞാനകൈരളി ആനുകാലികത്തിൻ്റെ 1971 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലക്കങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

കേരള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക ജേണലാണ് വിജ്ഞാനകൈരളി. സാമൂഹിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങളിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അക്കാദമികമായി മികവു പുലര്‍ത്തുന്ന പ്രബന്ധങ്ങള്‍  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകമെങ്ങുമുള്ള സര്‍വകലാശാലകളില്‍ നടക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മലയാളഭാഷയില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പുതിയ വിഷയങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുകയും അന്വേഷണവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൗത്യവും വിജ്ഞാനകൈരളി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള സര്‍വകലാശാലകള്‍, അക്കാദമിക വിദഗ്ധര്‍, ബുദ്ധിജീവികള്‍, ഗവേഷകര്‍, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, സാധാരണക്കാര്‍ എന്നിങ്ങനെ വിപുലമായ ഒരു വായനാസമൂഹം വിജ്ഞാനകൈരളിക്കുണ്ട്.  കവർ പേജുകൾ ലഭ്യമല്ല.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1971 - വിജ്ഞാനകൈരളി ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ലക്കങ്ങൾ
1971 – വിജ്ഞാനകൈരളി ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ലക്കങ്ങൾ

രേഖ 1

 • പേര്: 1971 – വിജ്ഞാനകൈരളി – ജനുവരി – പുസ്തകം 02 ലക്കം 08
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1971
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 160
 • അച്ചടി: St.Josephs Press, Trivandrum
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1979 – സി. എം. ഐ. സഭയും ചാവറ അച്ചനും – ഡൊമിനിക് കോയിക്കര

ഡൊമിനിക് കോയിക്കര രചിച്ച സി. എം. ഐ. സഭയും ചാവറ അച്ചനും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. 1979 ൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

കേരള കർമ്മാലീത്ത സഭയുടെ പ്രധാന സ്ഥാപകനായ ചാവറ കുരിയാക്കോസ് അച്ചൻ്റെ 108 ആം ചരമവാർഷിക സ്മാരകമായി ഡൊമിനിക് കോയിക്കര രചിച്ച പുസ്തകമാണിത്. സി. എം. ഐ. സഭയുടെയും ചാവറ അച്ചൻ്റെയും ചരിത്ര സംഗ്രഹം, അച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധം, പുസ്തകസമർപ്പണം, അനുസ്മരണ എന്നിവയാണ് ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1979 - സി. എം. ഐ. സഭയും ചാവറ അച്ചനും - ഡൊമിനിക് കോയിക്കര

1979 – സി. എം. ഐ. സഭയും ചാവറ അച്ചനും – ഡൊമിനിക് കോയിക്കര

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സി. എം. ഐ. സഭയും ചാവറ അച്ചനും
 • രചന: – ഡൊമിനിക് കോയിക്കര
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1979
 • അച്ചടി: K.C.M.Press, Kochi
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  62
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

ബാംഗ്ലൂർ മൗണ്ട് കാർമ്മൽ കോളേജ് ആർക്കൈവ്സിലെ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നു

കേരളത്തിൽ വേരുകളുള്ള Carmelite Sisters of St. Teresa (CSST) സന്ന്യാസിനി സമൂഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലെ പ്രശസ്ത കോളേജായ മൗണ്ട് കാർമ്മൽ കോളേജ് ആർക്കൈവ്സിലെ ചില പ്രധാനരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ 2023 ഒക്ടോബർ 18നു ബാംഗ്ലൂർ  മൗണ്ട്കാർമ്മൽ കോളേജിൽ വെച്ച്  കോളേജ് അധികാരികളും, ഇൻഡിക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് ഒപ്പ് വെച്ചു.

ബാംഗ്ലൂർ മൗണ്ട് കാർമ്മൽ കോളേജ് ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ ആൽബിന, മൗണ്ട് കാർമ്മൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോ. ജോർജ്ജ് ലേഖ,  അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. സുജിൻ ബാബു ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രതിനിധികളായ ജിസ്സോ ജോസ്, ഷിജു അലക്സ് എന്നിവർ ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പിടുന്ന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

MCC-IDAF Agreement
MCC-IDAF Agreement

1944ൽ തൃശൂരിൽ കാർമ്മൽ കോളേജ് എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം 1948ൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മൗണ്ട് കാർമ്മൽ കോളേജ് എന്ന പേരിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എണ്ണപ്പെട്ട മികച്ച കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ് ഓട്ടോണോമസ് പദവിയുള്ള ബാംഗ്ലൂരിലെ മൗണ്ട് കാർമ്മൽ കോളേജ്.  നിലവിൽ ഈ കോളേജിൽ പ്രീഡിഗ്രി/ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ വനിതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും പിജി തലത്തിൽ കോ-എഡ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പദവി ലഭിക്കുമ്പോൾ പുർണ്ണമായി ഒരു കോ-എഡ് കോളേജ് ആയി മാറാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുമാണ് മൗണ്ട് കാർമ്മൽ കോളേജ്.

മൗണ്ട് കാർമ്മൽ കോളേജിലെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് HOD യും അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോ. സുജിൻ ബാബു ആണ് ഈ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകുവാൻ മുൻകൈ എടുത്തത്. ഡോ. സുജിൻ ബാബുവിനു തന്നെ ആണ് ഇപ്പോൾ കാർമ്മൽ ആർക്കൈവ്സിൻ്റെ ചുമതല.

മൗണ്ട് കാർമ്മൽ കോളേജുമായി ബന്ധമുള്ളതും CSST സന്ന്യാസിനി സമൂഹവുമായി ബന്ധമുള്ളതുമായ ചില സുപ്രധാനരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം.

MCC Principal Desk
MCC Principal Desk

 

(ഇൻഡിക് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ഫൗണ്ടെഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നാലാമത്തെ പ്രധാന ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതി ആണ് മൗണ്ട് കാർമ്മൽ കോളേജിലെ ഡിജിറ്റൈസെഷൻ. ഇതിനു മുൻപ്  ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ കേരള രെഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയും, ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയും, സി.കെ. മൂസതിൻ്റെ രചനകൾ ഡ്ജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആ പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി രേഖകൾ ഇതിനകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവിടത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു.)

1879 – ബാലിവധം കഥകളി

1879 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബാലിവധം കഥകളി എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കഥകളിയുടെ പൂര്‍വ്വരൂപമായ രാമനാട്ടത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്

ശ്രീമാന്‍ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാന്‍ രാമായണം കഥ എട്ട് ആട്ടക്കഥകളായി രചിച്ചതില്‍ അഞ്ചാമത്തെതായിട്ടുള്ള ആട്ടകഥയാണ് ബാലിവധം. രാമായണത്തിലെ ഖരവധാനന്തരമുള്ള ആരണ്യകാണ്ഡകഥയും ബാലിവധം വരേയുള്ള കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡ കഥയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

 1879 - ബാലിവധം കഥകളി
1879 – ബാലിവധം കഥകളി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ബാലിവധം കഥകളി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1879
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 30
 • അച്ചടി: Western Star, Kochi
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി