1948 – ഐതിഹ്യ ദീപിക – എ – ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

1948ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ ഐതിഹ്യ ദീപിക എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെയും, ഇന്ത്യക്കു വെളിയിലുള്ള മറ്റു ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെയും മഹാന്മാരായ രാജാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച 10 ഐതിഹ്യകഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

 1948 - ഐതിഹ്യ ദീപിക - എ - ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
1948 – ഐതിഹ്യ ദീപിക – എ – ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഐതിഹ്യ ദീപിക
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948
  • അച്ചടി: B. V. Printing Works, Trivandrum
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 72
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *