1877 – ഐരാവത പൂജ – ഓട്ടംതുള്ളൽ

1877ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഐരാവതപൂജ ഓട്ടംതുള്ളൽ പാട്ടിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. രചയിതാവിൻ്റെ പേർ ലഭ്യമല്ല.

ആനകളിൽ രാജാവായാണ് ഐരാവതത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. അവൻ മഹത്തായ ശക്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അനുസരണയോടെ തൻ്റെ യജമാനനെ സേവിക്കുന്നു. അസുരന്മാരുമായുള്ള തൻ്റെ നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിൽ അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനെ സഹായിച്ചു. മറ്റൊരു ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ഐരാവതം ക്ഷീര സമുദ്രം ചീറ്റുന്നതിനിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു . ഇന്ദ്രൻ്റെ ദൈവിക വാസസ്ഥലമായ സ്വർകയുടെ കവാടപാലകനായും ഐരാവതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു .

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1877 - ഐരാവത പൂജ - ഓട്ടംതുള്ളൽ
1877 – ഐരാവത പൂജ – ഓട്ടംതുള്ളൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഐരാവത പൂജ 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1877
  • അച്ചടി: Saraswathivilasam Press
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 54
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *