1957- വില്ലാ റെക്കോർഡ് തേവര

1957ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തേവര വില്ലാ റെക്കോർഡ് എന്ന കയ്യെഴുത്തുപ്രതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കഥ കവിത, യാത്രാവിവരണം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യസൃഷ്ടികളാണ് ഉള്ളടക്കം.

1957- വില്ലാ റെക്കോർഡ് - തേവര
1957- വില്ലാ റെക്കോർഡ് – തേവര

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: വില്ലാ റെക്കോർഡ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:36
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *