1950 – സാഹിത്യപുളകം – കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്

കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത് രചിച്ച 1950 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യപുളകം ഒന്നാം ഭാഗം, 1957 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യപുളകം രണ്ടാം ഭാഗം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ജൈനമതം, ദേവതമാർ, വിശ്വോല്പത്തി, സാംഖ്യദർശനം, പാശ്ചാത്യ ദർശനം, പാശ്ചാത്യരുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രം, മതവും വിശ്വാസവും എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളും, രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ആര്യന്മാരുടെ ചരിത്രം, പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ വിവാഹവിധി, സംസ്കൃതഭാഷ, കൊച്ചി രാജകുടുംബവും മാദ്ധ്വമതവും, മണപ്പുറം, സായണാചാര്യർ, ഡോക്ടർ തരുവൈ ഗണപതി ശാസ്ത്രികൾ, ചന്ദ്രഗുപ്തൻ, വാമനൻ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളുമാണ് ഉള്ളടക്കം.

ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കൊച്ചി, മദ്രാസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നുവെന്ന സൂചന പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1950 - സാഹിത്യപുളകം - കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്
1950 – സാഹിത്യപുളകം – കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ 2 പുസ്തകത്തിൻ്റെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്: സാഹിത്യപുളകം – ഒന്നാം ഭാഗം 
 • രചന: കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1950
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  86
 • അച്ചടി: Bharathavilasam Press, Trichur
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: സാഹിത്യപുളകം – രണ്ടാം ഭാഗം
 • രചന: കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 88
 • അച്ചടി: Bharathavilasam Press, Trichur
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *