1957 - സാഹിത്യപുളകം രണ്ടാം ഭാഗം - കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്