1950 - സാഹിത്യപുളകം ഒന്നാം ഭാഗം - കെ. വാസുദേവൻ മൂസ്സത്