1951 - കൽക്കദോനിയ സൂനഹദോസും യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങളും - പ്ലാസിഡ് പൊടിപ്പാറ