ഇൻഡിക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി

ഇൻഡിക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയും കേരളരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥപ്പുര വെബ് പോർട്ടലിൻ്റെയും ഉൽഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായി.

First Anniversary of Indic Digital Archive Foundation
First Anniversary of Indic Digital Archive Foundation (Image credit: Image by BiZkettE1 on Freepik)

2022 ഒക്ടോബർ 30 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.30 ന് ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലെ ജൂനിയർ കോളേജ് സെമിനാർ ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഉൽഘാടന ചടങ്ങ്. ഉൽഘാടനത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എഴുതിയ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 900ൽ പരം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു. ഒരു താരതമ്യത്തിനു മുതിർന്നാൽ, ഏതാണ്ട് 12 വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് https://shijualex.in/ ൽ എന്ന ബ്ലോഗിൽ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ 2250ത്തിനടുത്ത് രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾ പദ്ധതിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തതോടെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പകുതിയോളം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നിലവിലെ വേഗത്തിൽ പോയാൽ പോലും 2 വർഷം ആകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ചെയ്ത രേഖകളുടെ എണ്ണം കവച്ചു വെക്കും എന്നത് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്.

ഈ നില കൈവരിക്കാൻ സഹായമായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നോൺ-പ്രോഫിറ്റ് സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിച്ച ഡോണറുമാരും, ഫൗണ്ടെഷനുമായി വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി കരാറുകൾ ഒപ്പു വെച്ച സ്ഥാപനങ്ങളും, വ്യക്തികളും, പലവിധത്തിൽ സഹകരിക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ രണ്ട് പൂർണ്ണസമയ ജീവനക്കാരുമാണ്.

ഫൗണ്ടെഷൻ്റെ ഗവേണിങ്ങ് കൗൺസിൽ, ഫൗണ്ടേഷനെ സഹായിക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, പൂർണ്ണസമയ ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ പറ്റിയുള്ള വിവരം ഇവിടെ കാണാം.

ഫൗണ്ടേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഡോണറുമാരുടെ വിവരം ഇവിടെ കാണാം.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളുമായി ധാരണയിലെത്തിച്ചേരാൻ ഫൗണ്ടെഷനു സാധിച്ചു.

ഇതിൽ ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറി ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ഒരു ബൃഹദ് പദ്ധതിയാണ്. നിലവിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 900ത്തിൽ പരം രേഖകളിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ആണ്. ഇനിയും ആയിരക്കണക്കിനു കേരളരേഖകൾ അവിടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനിലൂടെയുള്ള അടുത്ത ജീവിതം കാംക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നു.

ഗവേണിങ്ങ് കൗൺസിലിൻ്റെ മേൽ നോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ജീവനക്കാരായ സതീഷ് തോട്ടാശ്ശേരിയും റീനാ പോളും ആണ് ദിനം പ്രതിയുള്ള ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പണികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

അതിനു പുറമെ ഫേസ് ബുക്കിൽ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഇട്ട് സഹായിക്കുന്ന Sulthana Nasrin, Anto George എന്നിവർക്കും നന്ദി.

തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *